Department Department Department Department Department Department Department

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4009/2011

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.07.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ 06-09-2011 τ. Α’),ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στις υπ' αριθμ. 466/06.06.2013 και 447/06.06.2013 συνεδριάσεις τους, αποφάσισαν την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16. παρ 4 του Ν.4009/2011(ΦΕΚ 195/06-09-2011 τ. Α’), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2013–2014, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών:

Α) ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  1. «Αριθμητική Ανάλυση» ΧΜ660

Β) ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  1. «Αριθμητικές Μέθοδοι» Ε741

Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα εγκρίνει την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16. παρ 4 του Ν.4009/2011(ΦΕΚ 195/06-09-2011 τ. Α’) για τη διδασκαλία των παραπάνω μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι για τα παραπάνω μαθήματα θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση κωδίκων υπολογιστικής ρευστομηχανικής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 16.09.2013, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 969500, 501, 502, 503, fax.:2610 997849 και Ιστότοπος: http://www.chemeng.upatras.gr/

Πάτρα 03/07/2013

Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας

Χριστίνα Κολοκυθά