Department Department Department Department Department Department Department

Εκτύπωση διδακτορικών διατριβών

Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στο Τμήμα Δημοσιευμάτων το πρωτότυπο κείμενο της διατριβής, έγγραφο της τριμελούς Επιτροπής που επιβλέπει το διδακτορικό, καθώς και την ανάλογη ποσότητα φωτοαντιγραφικού χαρτιού.

Η εκτύπωση γίνεται δωρεάν για 50 αντίτυπα, η δε βιβλιοδεσία γίνεται από τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών με το ανάλογο κόστος.

Για εκτύπωση πέραν των 50 αντιτύπων προβλέπεται καταβολή της δαπάνης για την εκτύπωση και βιβλιοδεσία των επιπλέον αντιτύπων.

Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Δημοσιευμάτων δεν αναλαμβάνει εκτυπώσεις Διπλωματικών εργασιών, Master και υλικού που αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, η αναζήτηση του εντύπου, που απαιτείται να προσκομίζετε στο Τμήμα Δημοσιευμάτων συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, γίνεται στις Γραμματείες των Τμημάτων μέσω της ιστοσελίδας http://syggrammata.admin.upatras.gr