Department Department Department Department Department Department Department

Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.10.2013

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου « Φωτοκυψέλες καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με  φωτοκαταλυτική  αποικοδόμηση υδατικών αποβλήτων » με MIS: 2275 , που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»  του Επιχερησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθ. Παναγιώτη Λιανό του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου τα κάτωθι: Έρευνα για την μελέτη φωτοενεργών κυψελίδων καυσίμου (Ενότητες Εργασίας  1,2,4,5) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, και όχι πέραν της λήξης του, ήτοι 26/09/2015.
 
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις : Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν Διδακτορικό Δίπλωμα στη γνωστική περιοχή της επιστήμης του Χημικού, ή Επιστήμης των Υλικών.
Επιστημονική-ερευνητική εμπειρία: Εμπειρία στη σύνθεση και τη μελέτη νανοκρυσταλλικών ημιαγωγών. Εφαρμογές σε Φωτοκατάλυση. Εφαρμογές στην παρασκευή ευαισθητοποιούμενων ηλιακών κυψελίδων.
 
Άλλες προϋποθέσεις - κριτήρια:  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 
Ειδικότερα, οι μεταδιδάκτορες ερευνητές επιλέγονται από τον ΚΕ χωρίς περιορισμούς εθνικότητας, με βάση τα προσόντα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας και υπό τους παρακάτω τυπικούς περιορισμούς:
α) Κατοχή διδακτορικού διπλώματος.
β) Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος  που θα αμείβονται από το έργο θα πρέπει να απασχολούνται σε αυτό υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή δεν θα πρέπει να κατέχουν άλλη θέση).
 
Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Φωτοφυσικής και Φωτοχημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τις υποψηφιότητες τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στον καθ. Παναγιώτη Λιανό, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τ.Κ 26500, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.
Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση:

  1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Τίτλοι σπουδών
  4. Μια τουλάχιστο συστατική επιστολή
  5. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας
  6. Αποδείξεις καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας

 
Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Ο δικαιούχος φορέας  διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη. Είναι δυνατή πάντως η συνέντευξη με ηλεκτρονικά μέσα.
 
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον καθ.  Παναγιώτη Λιανό (τηλέφωνο 2610-997135, e-mail:  lianos@upatras.gr), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.