Department Department Department Department Department Department Department

Δράση "ΑΡΙΣΤΕΙΑ": Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Μεταπτυχιακού Φοιτητή

ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροχημική ενίσχυση της κατάλυσης για την υδρογόνωση του CO2 σε χρήσιμα καύσιμα και χημικά προϊόντα»
Κωδικός: 467, Φ.Κ: D.589

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροχημική ενίσχυση της κατάλυσης για την υδρογόνωση του CO2 σε χρήσιμα καύσιμα και χημικά προϊόντα» με Κωδικό: 467, Φ.Κ. D.589 που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»  του Επιχερησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Βαγενά του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση τα κάτωθι:
 
Ηλεκτροχημική ενίσχυση της κατάλυσης για την υδρογόνωση του CO2 σε χρήσιμα καύσιμα και χημικά προϊόντα
Eνέργειες για την διάχυση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της λήξης του, ήτοι 11 Σεπτεμβρίου 2015.
 
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 
Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις:
Χημικός Μηχανικός
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency
 
Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ηλεκτροχημείας και Χημικών Διεργασιών, του Τμήματος  Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Εργαστήριο Ηλεκτροχημείας και Χημικών Διεργασιών, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, διεύθυνση Καραθεοδωρή 1 υπόψιν κ.Κωνσταντίνου Βαγενά
Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση:

  1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Τίτλοι σπουδών 

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Ο δικαιούχος φορέας  διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.
 
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Ηλεκτροχημείας και Χημικών Διεργασιών, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-997-269, e-mail cgvayenas@upatras.gr