Department Department Department Department Department Department Department

Δράση "ΑΡΙΣΤΕΙΑ": Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Yποψήφιου Διδάκτορα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.11.2013

ΕΡΓΟ: Φωτοκυψέλες καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με  φωτοκαταλυτική  αποικοδόμηση υδατικών αποβλήτων
Κωδικός:2275

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου: «Φωτοκυψέλες καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με  φωτοκαταλυτική  αποικοδόμηση υδατικών αποβλήτων » με MIS: 2275 , που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Παναγιώτη Λιανό του Tμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου τα κάτωθι:

  1. Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοδομημένων υμενίων μεταλλικών οξειδίων και μέθοδοι εναπόθεσης σε διάφορα ηλεκτρόδια. 
  2. Φωτοευαισθητοποίηση μεταλλικών οξειδίων στο Ορατό.
  3. Σχεδιασμός αντιδραστήρων.      

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της λήξης του.
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α) Πτυχίο Φυσικής/ή Χημείας
Β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ενέργεια και το περιβάλλον.
Γ) Ιδιότητα  Υποψήφιου Διδάκτορα.
Δ) Καλή Γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

Α) Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα Φωτοβολταϊκής τεχνολογίας  ή και εμπειρία σε θέματα Φωτοβολταϊκών τρίτης γενιάς.
 
Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Φωτοφυσικής και Φωτοχημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη Ρίο Πάτρας, υπόψη του Καθηγητή Π. Λιανού,  εντός 15 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.Α
παραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση:

  1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Τίτλοι σπουδών 

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Ο δικαιούχος φορέας  διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.
 
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Φωτοφυσικής και Φωτοχημείας ,του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-997513, e-mail lianos@upatras.gr.