Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση εγγραφής εισαχθέντων φοιτητών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.01.2014

Η εγγραφή των εισαχθέντων

 • με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β’ ή ΕΠΑΛ-Α’ (90%) ακαδ. έτους 2013-2014
 • με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β’ ή ΕΠΑΛ-Α’ (10%) ακαδ. έτους 2013-2014
 • ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των κοινωνικών κριτηρίων
 • οι εισαγόμενοι-επιτυχόντες Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης
 • οι εισαγόμενοι-επιτυχόντες αλλοδαποί–αλλογενείς και απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής

 στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, θα πραγματοποιηθεί:

 1. για τους ήδη παρακολουθούντες τα μαθήματα του Α’ έτους ομαδικά την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 09:00 στην αίθουσα ΧΜ6,
 2. για τους υπόλοιπους επιτυχόντες από την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 στην γραμματεία του Τμήματος.

Για την εγγραφή τους, οι ως άνω εισαχθέντες ή  νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


 1. Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
 2. Τίτλος απόλυσης: Απολυτήριο ή Πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών εφόσον προσκομίζουν τα πρωτότυπα αυτών.
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
 4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Πρόσβασης εφόσον προσκομίζουν το πρωτότυπο αυτής.
 6. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (ο εισαγόμενος πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα).
 7. Πιστοποιητικό Γέννησης (Μόνο για τους άρρενες και σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στην Αστυνομική ταυτότητα το Μητρώο Αρρένων και το Δημοτολόγιο).

Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει εγγραφεί σε άλλο Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, απαιτείται και η υποβολή Πιστοποιητικού Διαγραφής από το εν λόγω Τμήμα.