Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση για ορκωμοσία μεταπτυχιακών φοιτητών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.05.2014

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην τελετή απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικού Διπλώματος να προσκομίσουν στην Γραμματεία το αργότερο μέχρι την Τρίτη 3/06/2014 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά για διδάκτορες
Αίτηση ορκωμοσίας για διδάκτορες

Αίτηση ορκωμοσίας για ΜΔΕ
Δικαιολογητικά για ΜΔΕ

Εκ της Γραμματείας