Department Department Department Department Department Department Department

Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών για την Εξετεστική Περιόδο του Σεπτεμβρίου 2014 (UPDATE)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.11.2014

UPDATE @  3 - 11 - 2014

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μπορούν να παραλάβουν το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος