Department Department Department Department Department Department Department

Προκήρυξη Εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.04.2015

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (χειμερινό εξάμηνο), την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών. Το πρόγραμμα οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα και σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε µία από τις περιοχές:

 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
 • Περιβάλλον και Ενέργεια
 • Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες
 • Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Τμημάτων Χημικών Μηχανικών και λοιπών Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών. Υποψηφιότητα μπορούν επίσης να θέσουν φοιτητές των παραπάνω σχολών οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους.

Σχεδόν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι κάνουν διδακτορικό καλύπτονται οικονομικά µε υποτροφίες ερευνητικών προγραμμάτων που ανέρχονται μέχρι του ποσού των 850 Ευρώ μηνιαίως. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν µε επιτυχία σε δέκα (10) συνολικά μεταπτυχιακά μαθήματα, σύμφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015, στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504, Πάτρα, τηλ.: 2610-969500 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση
 2. Πρόσφατο Βιογραφικό Σηµείωµα
 3. Τρεις συστατικές επιστολές
 4. Αντίγραφο διπλώµατος / πτυχίου (εφόσον υπάρχει)
 5. Αναλυτική Βαθµολογία
 6. Γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυµεί την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος και τους γενικότερους στόχους του (επιστηµονικούς, επαγγελµατικούς κ.λ.π.)
 7. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας

Μετά από αρχική εξέταση των αιτήσεων, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος θα επιλέξει τους υποψηφίους που θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη. Στη συνέντευξη εξετάζονται τόσο η επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του υποψηφίου όσο και η έφεσή του για ερευνητική εργασία. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.