Department Department Department Department Department Department Department

Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.07.2015

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 494/20−1−2015
συνεδρίαση της, λαμβάνοντας υπόψη την από 30−12−2014 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

  1. των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ 2619/16−10−2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.11/196295/Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014 εγκυκλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
  2. της παρ. 3 και 5 (α) του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως η 5 (β) αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 (β) του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν, 4115/2013,
  3. της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4009/2011,
  4. της παρ. 6(ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),
  5. της παρ. 22(α) του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
  6. της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
  7. της παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
  8. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
  9.  της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992 και 10) του Π.δ/τος 134/1999 (132 Α΄),

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή
Τομέας Χημικών Μηχανικών
Τομέας Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημική Μηχανική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00000670767

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00000670767

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00000670767

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων : 7 Σεπτεμβρίου 2015

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα αρχεία