Department Department Department Department Department Department Department

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.07.2015

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 497/17−2−2015 συνεδρίαση της, λαμβάνοντας υπόψη την από 14−1−2015
αίτηση εξέλιξης μόνιμου καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

 1. των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ 2619/16−10−2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.11/196295/Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014 εγκυκλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
 2. της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) και του άρθρου 48 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄),
 3. της παρ. 1 του άρθρου 17 και των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 4009/2011,
 4. της παρ. 6 (ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),
 5. της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
 6. της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
 7. της παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
 8. της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1082, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992,
 9. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
 10. της περίπτ. Ill της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004 (208 Α΄) και
 11. του Π.δ/τος 134/1999 (132 Α΄)

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τομέας Χημικής Τεχνολονίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτροχημεία και Ετερογενής Κατάλυση».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00000670715

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων : 7 Σεπτεμβρίου 2015

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα αρχεία