Department Department Department Department Department Department Department

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων Σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.01.2016

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 516/12-1-2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/185052/Ζ2/17-11-2015 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980  και κατά τη ρητή διατύπωση του εδαφίου δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1674/1986, όπου αναφέρεται ότι  «η άσκηση του προαναφερόμενου έργου δύναται να ανατίθεται αποκλειστικά: α) σε μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, και μάλιστα σε μέλη ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ, από εκείνο στο οποίο πρόκειται να παράσχουν το ανατεθέν έργο ή β) σε μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ, τα οποία απαιτείται να κατέχουν τουλάχιστον διδακτορικό τίτλο σπουδών», για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:

«Αριθμητική Ανάλυση» CHM 660

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 16-2-2016, αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
  1. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα και υπόμνημα των εργασιών σε ένα (1) αντίτυπο, σε έντυπη μορφή και τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF).
  3. Επιστημονικές εργασίες σε τρία (3) αντίτυπα, σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF).
  4. Φωτοτυπία και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν, εφόσον κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την Υπηρεσία τους σχετική άδεια απουσίας για την παροχή του παραπάνω έργου και να προσκομίσουν στην Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την πρόσληψή τους.

Οι έχοντες την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, δύνανται, αντί του Πιστοποιητικού Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας, καθώς και για το αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν: ι) την οργανική θέση στην οποία έχουν διορισθεί  και ιι) ότι δεν μεσολάβησε από το διορισμό τους, γεγονός που θα αποτελούσε νόμιμο κώλυμα για την πρόσληψή τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, έως 16-2-2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   Πανεπιστήμιο Πατρών
                          Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
                          Καραθεοδωρή 1
                          Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504,  ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ