Department Department Department Department Department Department Department

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.01.2018

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 564/23-1-2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3-11-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 128/19-12-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει,  για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:

 

- «Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας» CHM 215 (2ου εξαμήνου)

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι  14-2-2018, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή  τους δηλώνοντας  το μάθημα για το οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης (εδώ) και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Πανεπιστήμιο Πατρών

                            Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου

                            Πατρών

                            Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: GR 26504,

                            ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:  www.chemeng.upatras.gr

MAIL:                secretary@chemeng.upatras.gr

ΤΗΛ.:                 2610-969501-502-503-500

FAX:                  +30 2610 969532