Department Department Department Department Department Department Department

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη νέου ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.05.2018

Προκήρυξη εκλογών

για την ανάδειξη νέου Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του απερχόμενου  Αναπληρωτή Προέδρου, ήτοι μέχρι 30.11.2019.  

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 29η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:00 ως 13:00 και τόπος εκλογών, η αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών «Α.Χ.Παγιατάκης».

Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 30/5/2018 ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους έως την 18/5/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (κτίριο κεντρικής Βιβλιοθήκης, είσοδος από την πλευρά της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, 3ος όροφος, αρμόδια  κ. Γωγώ Δημοπούλου τηλ: 2610 969684) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretary@engineering.upatras.gr.