Department Department Department Department Department Department Department

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Διδακτορικές Σπουδές στη Χημική Μηχανική

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.07.2018

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών (ΤΧΜ) αναμένεται να προκηρύξει μέχρι το τέλος Ιουνίου, 20 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων (ΥΔ).

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των Υ.Δ. θα είναι:

  1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
  2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως Υ.Δ. και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. ή μη κάτοχος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως Υ.Δ. μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ..

Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν άμεσα (πριν την προκήρυξη) το ενδιαφέρον τους στέλνοντας σχετική αίτηση με το βιογραφικό τους στη Γραμματεία του ΤΧΜ (secretary@chemeng.upatras.gr) και παράλληλα να φροντίσουν για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών που είναι:

  • Αίτηση (σχετικό έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία, ενώ υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
  • Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Τρεις συστατικές επιστολές (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Γραμματεία, ενώ υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
  • Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου/Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (εφόσον υπάρχει)
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Γραπτή έκθεση όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λπ.).