Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.06.2018

Καλούνται οι φοιτητές –τριες που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση για το 2018 μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, να περάσουν από το γραφείο της κας  Ε. Σταματίου να παραλάβουν έντυπα και οδηγίες κατά την ημερομηνία 21/06/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.