Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.06.2018

Με την παρούσα επισυνάπτονται τα έντυπα που θα πρέπει να παραδώσετε κατά την ημερομηνία της Παρουσίασης της εργασίας σας  (σας έχουν ήδη παραδοθεί).  Επίσης δίνεται η δομή της εργασίας  που θα πρέπει να καταθέσετε εκτυπωμένη και δεμένη καθώς και ένα cd που θα περιέχει την εργασία σε μορφή word καθώς και την 10 λεπτη παρουσίασή σας.

Μην ξεχάσετε!

Α) την υποβολή στη σελίδα http://microdata.upatras.gr/ για τα δελτία εισόδου και εξόδου την πρώτη και την τελευταία ημέρα της Π.Α. και

Β) να εγγραφείτε στην ενιαία αρχή πληρωμής  στη σελίδα  http://apografi.upatras.gr/ (βασική προϋπόθεση για να πληρωθείτε).

ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)