Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Προηγμένες Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική»

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.07.2018

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Χημικών Μηχανικών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Προηγμένες Εφαρμογές στη  Χημική Μηχανική» (Φ.Ε.Κ. 1628/τ.Β΄/10.05.2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄).

Αναμένεται η προκήρυξη του εν λόγω Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  δύνανται, εφ' όσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν για Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών σύμφωνα με τον Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών, Φυσικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ, συναφών κατευθύνσεων προς τα αναγραφόμενα Τμήματα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90) ECTS (60 ECTS για τα μαθήματα και 30 ECTS για τη διπλωματική εργασία).

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 8 εξαμηνιαία μαθήματα (τέσσερα (4) στο Α΄εξάμηνο και τρία (4) στο Β΄εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία κατά το εξάμηνο Γ΄.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχ/κών στο τηλέφωνο 2610-969500, e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr, Τμήμα Χημ. Μηχ/κών, τηλ. 2610-969531 και στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Α. Κατσαούνη, τηλ. 2610-962757. 

Αιτήσεις εγγραφής στο Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτές μετά τη δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης.
 
Πληροφορίες:
Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη,
GR 265 04 Πατρα
Τηλέφωνα: +30 2610969501-3,
Fax: +30 2610 969532,
E-mail: secretary@chemeng.upatras.gr