Department Department Department Department Department Department Department

Προκήρυξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών & Σύνθετων Υλικών"

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.09.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για την εισαγωγή τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

http://polymer-science.upatras.gr/

 

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», στην Συνεδρίαση της με αριθμ. 3/19.09.2018 αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. στην «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Το πρόγραμμα απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (διάρκειας 3 εξαμήνων).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ακολουθούν πρόγραμμα που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού εκπονείται ερευνητική εργασία σε πεδία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών (http://polymer-science.upatras.gr/Πεδία μεταπτυχιακών ερευνητικών εργασιών).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  δύνανται, εφ’ όσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν για Διδακτορικό Δίπλωμα σε κάποιο από τα συμμετέχοντα Τμήματα (Επιστήμης των Υλικών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχ/κών και Χημείας και Χημικών Μηχανικών).

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών, Φυσικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ, συναφών κατευθύνσεων προς τα αναγραφόμενα Τμήματα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, τα προβλεπόμενα στον κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου και το άρθρο 16 του Ν. 2327/95.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm  από 24/9/18 μέχρι  9/10/18 αίτηση υποψηφιότητας. Αίτηση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι θα καταθέσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση μέσω συνδέσμου  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm .
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 3. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.
 4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις εάν υπάρχουν.
 7. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
 8. Τρείς Συστατικές Επιστολές (σχετικό έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημ. Μηχ/κών, ενώ υπάρχει και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ)
 9. Γραπτή έκθεση όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Δ.Π.Μ.Σ., αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λ.π.)

 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής στοιχείων:

 • Γενικός βαθμός και χρόνος λήψης πτυχίου/διπλώματος.
 • Βαθμός διπλωματικής εργασίας.
 • Συνέντευξη που θα δώσουν οι υποψήφιοι την Πέμπτη 11/10/18 ενώπιον της επιτροπής επιλογής.
 • Ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων, εάν υπάρχει.
 • Η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με τίτλους σπουδών ή και με ειδική εξέταση.

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχ/κών στο τηλέφωνο 2610-969500, από τον Καθηγητή κ. Κων/νο Τσιτσιλιάνη, Τμήμα Χημ. Μηχ/κών , τηλ. 2610-969531 και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γ. Ψαρρά, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών τηλ. 2610-969347.  

 

Πληροφορίες:

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη,
GR 265 04 Πατρα
Τηλέφωνα: +30 2610969501-3
Fax: +30 2610 969532
E-mail: secretary@chemeng.upatras.gr