Department Department Department Department Department Department Department

Προκήρυξη Κατατακτηρίων Εξετάσεων, Ακαδ. Έτους 2018-19, στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.11.2018

Το  Τμήμα Χημικών Μηχανικών  (Απόφαση της υπ΄ αρίθμ. 575/2.10.2018 Συνέλευσης του Τμήματος), προκηρύσσει Κατατακτήριες Εξετάσεις για τις παρακάτω κατηγορίες Πτυχιούχων. 

  1. Πτυχιούχοι  Πανεπιστημίου και ανωτέρων σχολών διετούς κύκλου σπουδών σε ποσοστό 4% του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων.
  2. Κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά σε ποσοστό 5% επί του αριθμού των εισακτέων.
  3. Κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά σε ποσοστό 2% του αριθμού εισακτέων σε αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των  πτυχιούχων που θέλουν να καταταγούν στο Τμήμα, υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου και φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.
γ) Αναλυτική βαθμολογία.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά τον μήνα  Δεκέμβριο 2018  και το πρόγραμμα θα  ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα: «Γενική Χημεία», «Μαθηματικά» και «Φυσική».

Ορίζεται η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων, ως κατωτέρω:

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Τα στοιχεία. Μόρια και Μοριακές Ενώσεις. Ιόντα και Ιοντικές Ενώσεις. Ονοματολογία χημικών ενώσεων. Χημικές αντιδράσεις. Στοιχειομετρία χημικών αντιδράσεων. Η δομή του ατόμου και ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων. Χημικός δεσμός. Διαμοριακές δυνάμεις. Οι καταστάσεις της ύλης (στερεά, υγρά, αέρια) και οι χαρακτηριστικές τους ιδιότητες. Οξέα και Βάσεις και οι αντίστοιχες ισορροπίες. Υδρογονάνθρακες: Αλκάνια (ισομερισμός, ονοματολογία, ιδιότητες) αλκένια και αλκίνια. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ονοματολογία χαρακτηριστικές αντιδράσεις). Χαρακτηριστικές ομάδες, ονοματολογία και οι αντίστοιχες αντιδράσεις τους (αλκοόλες, αιθέρες, φαινόλες αλδεϋδες, κετόνες, υδατάνθρακες, καρβοξυλικά οξέα, εστέρες, αμίνες).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Καρτεσιανές, πολικές, κυλινδρικές, σφαιρικές συντεταγμένες, κυλινδρικές επιφάνειες και επιφάνειες δευτέρου βαθμού. Εισαγωγή στο λογισμό και στις συναρτήσεις μίας μεταβλητής, όριο, συνέχεια, παράγωγος πρώτης ή ανώτερης τάξης, ολικό διαφορικό και κύριοι κανόνες. Αντίστροφες και σύνθετες συναρτήσεις, παραμετρικές εξισώσεις καμπύλων, πεπλεγμένες μορφές και κανόνας L’ Hospital. Ανάλυση, μονοτονία και ακρότατα συναρτήσεων, ασύμπτωτες. Θεώρημα Fermat και θεωρήματα μέσης τιμής. Ακολουθίες, σειρές αριθμών και κριτήρια σύγκλισης. Σειρές συναρτήσεων, κριτήρια ομοιόμορφης σύγκλισης και δυναμοσειρές. Τύπος του Taylor και τοπική προσέγγιση συνάρτησης, διωνυμικό ανάπτυγμα. Σειρές Taylor και Maclaurin, διωνυμική σειρά και σύγκλιση. Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα κατά Riemann συναρτήσεων μίας μεταβλητής, τεχνικές ολοκλήρωσης και γενικευμένα ολοκληρώματα. Εισαγωγή στα χωρικά διανύσματα, εσωτερικό, εξωτερικό και μικτά γινόμενα, γεωμετρική ερμηνεία. Τρίεδρο Frenet–Serret, καμπυλότητα και στρέψη καμπύλης. Βασική θεωρία πινάκων και τετραγωνικοί πίνακες, ορίζουσα και αντίστροφος πίνακας. Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι, γραμμική εξάρτηση και ανεξαρτησία, βάση και διάσταση, επέκταση και αλλαγή βάσης. Ομογενή και μη ομογενή συστήματα γραμμικών εξισώσεων, επίλυση με μέθοδο απαλοιφής Gauss. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πίνακα, θεώρημα Cayley–Hamilton. Αλγεβρική και γεωμετρική πολλαπλότητα ιδιοτιμών, διαδικασία διαγωνοποίησης τετραγωνικού πίνακα. Εκφυλισμένες ιδιοτιμές, βαθμός εκφυλισμού και γενικευμένα ιδιοδιανύσματα, πίνακας Jordan. Γενίκευση εσωτερικού γινομένου, η έννοια της norm και ορθοκανονικοποίηση με τη μέθοδο Gram–Schmidt.

ΦΥΣΙΚΗ

Κινηματική του υλικού σημείου. Σχετική κίνηση. Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου και LORENZ. Δυναμική του υλικού σημείου, νόμοι του Νεύτωνα, Ορμή, Στροφορμή, Ενέργεια, Δυναμική Συστήματος, υλικών σημείων, δυναμική στερεού σώματος, σχετιστική δυναμική, ταλαντώσεις, βαρύτητα, κίνηση των πλανητών, ηλεκτρικό φορτίο, νόμος του COULOB, ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρικό δίπολο, μαγνητικό πεδίο, μαγνητικές δυνάμεις σε κινούμενα φορτία και ρεύματα, Μαγνητικό πεδίο που παράγεται από κινούμενα φορτία και ρεύματα, ηλεκτρομαγνητικά πεδία και η αρχή της σχετικότητας, νόμος του GAUSS για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο, νόμος του AMPERE για το μαγνητικό πεδίο. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην ύλη. Ηλεκτροδυναμική, νόμος του FARADAY, ρεύμα μετατόπισης, εξισώσεις MAXWELL. Κυματική κίνηση, ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Ορίζεται επίσης:

  • Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα σε 2 ώρες.
  • Το Α΄ εξάμηνο, ως εξάμηνο κατάταξης για όλες τις κατηγορίες πτυχιούχων.
  • Ότι οι υποψήφιοι προς κατάταξη, θα μπορούν να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων αριθμομηχανή (Calculator).

 
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος «Α. Χ. Παγιατάκης» νέο κτίριο Χημικών Μηχανικών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, σελίδα 284.