Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση - Προκήρυξη Εισαγωγής είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.12.2018

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (εαρινό εξάμηνο), την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων.

Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνουν δεκτοί ως Υ.Δ. και μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή μη κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως Υ.Δ. μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ..

Σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος καλύπτονται οικονομικά από ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν µε επιτυχία σε έναν αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων, σύμφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι την 25/01/2019 αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται  στο εγχειρίδιο χρήσης, καθώς να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας υποβολής, στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος).
  2. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Τρεις συστατικές επιστολές (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος).
  4. Αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου
  5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (εφόσον υπάρχει).
  6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν).
  7. Αναλυτική βαθμολογία διπλώματος/πτυχίου και ΜΔΕ (εφόσον υπάρχει).
  8. Γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος που οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί κ.λπ.).
  9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Μετά από αρχική εξέταση των αιτήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.) θα επιλέξει τους υποψηφίους που θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη. Στη συνέντευξη εξετάζονται τόσο η επιστημονική και τεχνική κατάρτιση των υποψηφίων όσο και η έφεσή τους για ερευνητική εργασία. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων έχουν προγραμματιστεί για την 01/02/2019, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος.

Πληροφορίες:
Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη,
GR 265 04 Πατρα
Αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Πυλή
τηλ: +30 2610969500, ή στα τηλ.: +30 2610969501-3,
Fax: +30 2610 969532,