Department Department Department Department Department Department Department

Τρεις Ερευνητικές Υποτροφίες στην Υπολογιστική Βιορεολογία και στην Εμβιομηχανική

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.09.2019

Το Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει τρεις (3) Ερευνητικές Υποτροφίες στην Υπολογιστική Βιορεολογία και στην Εμβιομηχανική που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (1) και Διδακτορικό Δίπλωμα (2). Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των θέσεων:

Περιγραφή Θέσεων

Έργο 1 – Διδακτορικού Επιπέδου: Μεσοσκοπική Μοντελοποίηση της Αιμοδυναμικής και της
Αγγειακής Μικρομηχανικής.

Ανάπτυξη ενός μεσοσκοπικού μοντέλου και αριθμητικοί υπολογισμοί μεγάλης κλίμακας με τη μέθοδο των
πεπερασμένων στοιχείων, για την εξέταση της ροής αίματος σε ένα μικροαγγειακό δίκτυο. Οι κύριοι στόχοι
του έργου είναι οι εξής:

 • Ανάπτυξη ενός καταστατικού μοντέλου που να αναπαράγει την θιξοτροπική συμπεριφορά του αίματος σε μικροαγγεία,
 • Παραμετροποίηση του αιματορεολογικού καταστατικού μοντέλου με όρους συστημικού αιματοκρίτη, και άλλες σημαντικές αιματορεολογικές παραμέτρους,
 • Ανάπτυξη ενός πολυστρωματικού μοντέλου για τη μηχανική απόκριση ενός μικροαγγείου,
 • Προσομοίωση ροών σε ευθεία και σε διακλαδισμένα μικροαγγεία, καθώς και σε ένα μικροαγγειακό δίκτυο.

Έργο 2 – Διδακτορικού Επιπέδου: Μικρορεολογική και Μηχανική Μοντελοποίηση Ενδοθηλιακών και
Λείων Μυϊκών Κυττάρων.

Ανάπτυξη ενός μικροσκοπικού μοντέλου και απεικόνιση των προβλέψεών του σε ένα μεσοσκοπικό
ανισότροπο καταστατικό μοντέλο για τα intima και media στρώματα. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

 • Καταστατική μοντελοποίηση των διαφόρων συστατικών ενός ευκαρυωτικού κυττάρου,
 • Παραμετροποίηση του καταστατικού μοντέλου για κύτταρα ενδοθηλίου και λείου μυός,
 • Ανάπτυξη αριθμητικού κώδικα για τη μοντελοποίηση ενδοθηλιακών και λείων μυϊκών κυττάρων,
 • Προσομοίωση της συμπεριφοράς ενός αντιπροσωπευτικού όγκου αποτελούμενου από στρώματα intima και media.

Έργο 3 – Μεταπτυχιακού Επιπέδου: Μηχανοβιολογική Μοντελοποίηση


Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι η μοντελοποίηση των:

 • Βιοχημικών μονοπατιών για παραγωγή ΝΟ και δυναμική του Ca2 + στα ενδοθηλιακά κύτταρα,
 • Βιοχημικών μονοπατιών για κατανάλωση ΝΟ και δυναμική του Ca2 + στα ερυθρά αιμοσφαίρια,
 • Βιοχημικών μονοπατιών για κατανάλωση ΝΟ και δυναμική του Ca2 + στα κύτταρα λεπτών μυών.
Το Ερευνητικό Περιβάλλον

Η έρευνα στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών επικεντρώνεται στη
ρεολογία σύνθετων υγρών και υλικών που έχουν υψηλή βιομηχανική και βιολογική σημασία. Για την
απόκτηση μιας πιο θεμελιώδους κατανόησης της ρεολογικής τους συμπεριφοράς κάτω από διάφορες
συνθήκες, το Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας διερευνά τη σχέση μεταξύ της ρεολογίας και
της μικροδομής τους, χρησιμοποιώντας μεγάλο εύρος μεθόδων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας: http://fluidslab.chemeng.upatras.gr/

Αναμενόμενα Προσόντα των Υποψηφίων

Ενδιαφερόμαστε για ταλαντούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες που τους ενδιαφέρει πραγματικά η
ακαδημαϊκή έρευνα. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα, άλλα και να συνεργάζονται
με μια διεπιστημονική ομάδα ερευνητών. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα Χημικού ή
Μηχανολόγου Μηχανικού ή (εφαρμοσμένου) Φυσικού ή σε άλλο σχετικό τομέα. Απαιτούνται καλές
δεξιότητες επικοινωνίας και ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο στην αγγλική γλώσσα. Αναμενόμενες
επιπλέον δεξιότητες συμπεριλαμβάνουν: Αναλυτική επίλυση εξισώσεων, φυσική μοντελοποίηση και
προγραμματισμός (π.χ. μια από τις γλώσσες προγραμματισμού, Fortran 2015, C++, Python, Matlab).

Επίπεδο Χρηματοδότησης και Συνεργάτες του Έργου

Το Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας είναι ένα από τα πιο γνωστά εργαστήρια στον τομέα της
υπολογιστικής ρεολογίας στην Ευρώπη. Προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα διεθνές ερευνητικό
περιβάλλον με μεγάλες υπολογιστικές ικανότητες. Ο μισθός είναι σύμφωνος με την πρόσκληση του ΕΛΙΔΕΚ
(1250 € για τους υποψήφιους διδάκτορες, και 850 € για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές). Οι θέσεις μπορούν
να πληρωθούν αμέσως και αρχικά περιορίζονται σε τρία και δύο χρόνια, για τους υποψήφιους Διδάκτορες και
Μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχα. Προβλέπεται η συνέχιση της συνεργασίας πέραν αυτού του χρονικού
διαστήματος. Όλα τα έργα είναι σε συνεργασία με το Cyprus University of Technology (CUT) και University
College of London (UCL).

Πληροφορίες

Παρακαλούμε να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και κατά προτίμηση σε
ένα ενιαίο έγγραφο pdf που θα αποσταλεί στον Επίκουρο Καθηγητή Γιάννη Δημακόπουλο στην ακόλουθη
διεύθυνση: dimako@chemeng.upatras.gr

Για πλήρη εξέταση, η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει συνοδευτική επιστολή, αναλυτικό βιογραφικό
σημείωμα, κατάλογο πιθανών δημοσιεύσεων, αντίγραφα όλων των εκπαιδευτικών πιστοποιητικών, περίληψη
προηγούμενων ερευνητικών δραστηριοτήτων και ονόματα τριών ατόμων που μπορούν να υποβάλουν
συστατικές επιστολές.

 

Γιάννης Δημακόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής
Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ρεολογικής Εταιρείας