Department Department Department Department Department Department Department

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤXM ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.10.2019

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών,

στην υπ’ αριθμ: 591/10.09.2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20

κατόπιν της υπ΄ αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

την υπ΄ αριθμ.  156/25-7-2019  απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, την σχετική απόφαση

της Κοσμητείας της πολυτεχνικής Σχολής(αριθμός συν. 151/30.7.2019), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5

του Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει,  για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

      ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  1. «Εργαστήριο Διεργασιών Ι» CHM_756, του 7ου  εξαμήνου Σπουδών,

      ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  1. «Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας» CHM_215, του 2ου εξαμήνου σπουδών   
  2. «Εργαστήριο Διεργασιών ΙΙ» CHM_846, του 8ου  εξαμήνου Σπουδών,

 

                                ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την 06.10.2019,

αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο ισχύει η αίτησή τους

καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης (εδώ)

και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Πανεπιστήμιο Πατρών

                            Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου

                            Πατρών

                            Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: GR 26504,

                            ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:       www.chemeng.upatras.gr

MAIL:                 secretary@chemeng.upatras.gr

ΤΗΛ.:                 2610-969502-503-500

 

FAX:                  +30 2610 969532