Department Department Department Department Department Department Department

Προκύρηξη θέσεων Μελών ΔΕΠ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.03.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διεργασίες Διαχωρισμού στις Τεχνολογίες Σωματιδίων».Φ
ΕΚ Δημοσίευσης: 275/7-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΧΞΥ
 

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Βελτιστοποίηση και Οικονομική Ανάλυση Διεργασιών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 286/11-3-2013 τ.Γ’Α
ΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΟΙΨ

Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η   13-5-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος