Department Department Department Department Department Department Department

Προκήρυξη Εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 (εαρινό εξάμηνο), την εισαγωγή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών τριάντα (30) µεταπτυχιακών φοιτητών. Το πρόγραµµα οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και σε Διδακτορικό Δίπλωµα (Δ.Δ.) σε µία από τις περιοχές:

 • Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών
 • Περιβάλλον και Ενέργεια
 • Φυσικές, Χηµικές και Βιοχηµικές Διεργασίες
 • Προσοµοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθµιση Διεργασιών
   

Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί διπλωµατούχοι Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών και λοιπών Τµηµάτων Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τµηµάτων Σχολών όλων των Θετικών Επιστηµών. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να θέσουν και φοιτητές των παραπάνω σχολών οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους.
Σχεδόν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος οι οποίοι κάνουν διδακτορικό καλύπτονται οικονοµικά µε υποτροφίες ερευνητικών προγραµµάτων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν µε επιτυχία σε επτά (7) συνολικά μεταπτυχιακά µαθήµατα, σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Τµήµατος.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013, στην Γραµµατεία του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, Τ.Κ.26504, Πάτρα, τηλ.: 2610-969500 (και 502), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση
 2. Πρόσφατο Βιογραφικό Σηµείωµα
 3. Τρεις συστατικές επιστολές
 4. Αντίγραφο διπλώµατος / πτυχίου (εφόσον υπάρχει)
 5. Αναλυτική Βαθµολογία
 6. Γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυµεί την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος και τους γενικότερους στόχους του (επιστηµονικούς, επαγγελµατικούς κ.λ.π.)
 7. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας

Μετά από την αρχική εξέταση των αιτήσεων η επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος θα επιλέξει τους υποψηφίους που θα προσέλθουν για προσωπική συνέντευξη. Κατά τη συνέντευξη θα εξετάζεται η τεχνική κατάρτιση και η έφεση των υποψηφίων για ερευνητική εργασία. Η συνέντευξη των υποψηφίων θα γίνει την Τρίτη 28 Μαΐου 2013, στην Αίθουσα Σεµιναρίων του Τµήµατος.
   
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος