Department Department Department Department Department Department Department

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤXM ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

05.10.2019

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών,

στην υπ’ αριθμ: 591/10.09.2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20

κατόπιν της υπ΄ αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

την υπ΄ αριθμ.  156/25-7-2019  απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, την σχετική απόφαση

της Κοσμητείας της πολυτεχνικής Σχολής(αριθμός συν. 151/30.7.2019), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5

του Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει,  για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

      ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. «Εργαστήριο Διεργασιών Ι» CHM_756, του 7ου  εξαμήνου Σπουδών,

      ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. «Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας» CHM_215, του 2ου εξαμήνου σπουδών   
 2. «Εργαστήριο Διεργασιών ΙΙ» CHM_846, του 8ου  εξαμήνου Σπουδών,

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (80926, Ε.Υ.: Β. Κυρια

19.09.2019

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 62590/22.07.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση 93 συμβάσεων

έργου – ιδιωτικών συμφωνητικών στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», 

με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα. Β. Κυριαζοπούλου, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης,

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η ορθή επανάληψη αφορά στον πίνακα μοριοδότησης στο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στη ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών

από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Αρχείο: Πρακτικό Αξιολόγησης (Εδώ)

Ημερομηνία-Έναρξης:

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2019 - 2:15μμ

Ημερομηνία-Λήξης:

Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2019 - 2:00μμ

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2019-2020: Άμεση Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 93 θέσεων στις σελίδες των Τμημάτων

23.07.2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 93 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 80926 – Ε.Υ.: Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου) (22/07/2019).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 618 / 22.07.2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την καθηγήτρια Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου του Τμήματος Ιατρικής, Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 11/08/2019

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για πρόσθετες πληροφορίες

 

Προκήρυξη θέσης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστική Ρεολογία και Μηχανική Συνθέτων Ρευστών"

Τομέας: 
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Τύπος Προκηρύξης: 
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 
APP10965
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
04.04.2019

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Α' Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Ρεολογία και Μηχανική Συνθέτων Ρευστών».

Προκήρυξη θέσης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς με Έμφαση στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις"

Τομέας: 
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Τύπος Προκηρύξης: 
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 
APP10501
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
05.03.2019

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Α' Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς με Έμφαση στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις".

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤXM ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

05.03.2019

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών,

στην υπ’ αριθμ: 579/15.01.2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων,

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19

κατόπιν της υπ΄ αριθμ.  Φ.175311/Ζ2/18-10-2018 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

την υπ΄ αριθμ.  144/21.12.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών,

την σχετική απόφαση της Κοσμητείας της πολυτεχνικής Σχολής(αριθμός συν. 145/10.1.2019),

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 και του άρθρου 28 παρ. 3 του Νόμου 4386/16,  

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

 1. «Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας» CHM_215, του 2ου εξαμήνου σπουδών   
 2. «Εργαστήριο Διεργασιών ΙΙ» CHM_846, του 8ου  εξαμήνου Σπουδών,

           

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την 05.03.2019,

αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο ισχύει η αίτησή τους

καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης (εδώ)

Προκύρηξη Εισαγωγής είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (χειμερινό εξάμηνο)

27.07.2018

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (χειμερινό εξάμηνο), την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων.

Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνουν δεκτοί ως Υ.Δ. και μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή μη κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως Υ.Δ. μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ..

Σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος καλύπτονται οικονομικά από ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν µε επιτυχία σε έναν αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων, σύμφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι την 06/09/2018 αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται  στο εγχειρίδιο χρήσης, καθώς να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας υποβολής, στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (92) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικ

24.07.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (92) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (80541 - Ε.Υ. Β. Κυριαζοπούλου) (23/07/2018).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 559 / 23-07-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019», της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2696/21.05.2018 κωδ. ΕΔΒΜ 82) με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα. Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου, Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ: http://phdlessons.upatras.gr/node/104.  

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 12/08/2018

Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, του Τομέα Β΄ Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας, με γνωστικό αντικείμενο «Χημικές Διεργασίες»

Τομέας: 
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Τύπος Προκηρύξης: 
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 
ΑΡΡ 5667 (Καθηγητής), ΑΡΡ 5668 (Αν. Καθηγητής), ΑΡΡ 5670 (Επικ. Καθηγητής)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
23.04.2018

Ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον μία από τις κάτωθι περιοχές:

 • Ανάλυση και σχεδιασμός Χημικών και Ηλεκτροχημικών διεργασιών.
 • Καταλυτικές διεργασίες σε επιφάνειες στερεών.
 • Θερμοδυναμική ανάλυση χημικών διεργασιών.
 • Χημικές διεργασίες για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές.

 

Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, του Τομέα Γ΄ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών»

Τομέας: 
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Τύπος Προκηρύξης: 
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 
ΑΡΡ 5672 (Αν. Καθηγητής), ΑΡΡ 5673 (Επικ. Καθηγητής)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
23.04.2018

Πειραματική ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον μία από τις κάτωθι περιοχές:

 • Νανο-δομημένα πολυμερικά υλικά (ενδεικτικά «αποκρίσημα» αμφίφιλα συμπολυμερή, πολυμερή για μεταφορά φαρμακευτικών ουσιών, ενέσιμα υδροπηκτώματα, εύκαμπτα μικρο-ηλεκτρονικά)
 • Βιοϋλικά για εφαρμογές υγείας (ενδεικτικά ανάπτυξη / σύνθεση και χαρακτηρισμός τρισδιάστατων βιοϋλικών, υλικά που είναι σε θέση να υποστηρίξουν την προσκόλληση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση εμβολιασμένων βλαστοκυττάρων)
 • Διεργασίες ανάπτυξης/παραγωγής προηγμένων υλικών (ενδεικτικά Προηγμένα Μεταλλικά ή/και Κεραμικά ή/και Σύνθετα Κεραμομεταλλικά υλικά)

Διαδικασίες Εκλογής/Εξέλιξης Μελών ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο 'Διεργασίες Διαχωρισμού στις Τεχνολογίες Σωματιδίων'

Τομέας: 
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Τύπος Προκηρύξης: 
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 
ΑΡΡ 4366
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
02.02.2018

Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης περιλαμβάνει

 1. Τεχνολογίες σωματιδίων και μέθοδοι διαχωρισμού, σωματιδιακά συστήματα, ροές σωματιδίων σε πορώδη υλικά, διήθηση σωματιδιακών ρύπων
 2. Φυσικοχημικές διεργασίες και τεχνολογίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων, όπως εκχύλιση, διήθηση με μεμβράνες (υπερδιήθηση, νανοδιήθηση, αντίστροφη όσμωση), επιλεκτική ρόφηση/εκρόφηση σε στερεούς ροφητές). Εφαρμογές στην κατεργασία αγρο-βιομηχανικών αποβλήτων.
 3. Διεργασίες διαχωρισμού, απομόνωσης και εμπλουτισμού οργανικών ενώσεων (κυρίως φαινολικές ενώσεις) από αγρο-κτηνοτροφικά παραπροϊόντα.

Διαδικασίες Εκλογής/Εξέλιξης Μελών ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο 'Σχεδιασμός, Βελτιστοποίηση και Οικονομική Ανάλυση Διεργασιών'

Τομέας: 
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Τύπος Προκηρύξης: 
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 
ΑΡΡ 4364
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
02.02.2018

Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης περιλαμβάνει το Σχεδιασμό Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών και συστημάτων. Το παραπάνω εμπεριέχει την οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών και την Βελτιστοποίησή τους τόσο υπό δυναμικές όσο και στατικές συνθήκες λειτουργίας. Οι διεργασίες και συστήματα που αφορούν στη θέση αποτελούν κυρίως πλήρεις παραγωγικές μονάδες για την παραγωγή χημικών, καυσίμων και/ή ενέργειας.

Διαδικασίες Εκλογής/Εξέλιξης Μελών ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο 'Μηχανική Περιβαλλοντικών Διεργασιών με Έμφαση στην Επεξεργασία και Αξιοποίηση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων'

Τομέας: 
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Τύπος Προκηρύξης: 
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 
ΑPP 3508
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
21.11.2017

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά : «πειραματική μελέτη, σχεδιασμός, μαθηματική προσομοίωση και βελτιστοποίηση βιολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, καθώς και παραγωγή και βελτιστοποίηση παραγωγής βιοκαυσίμων και προϊόντων υψηλής βιοτεχνολογικής αξίας από την αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων».

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

31.01.2018

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 564/23-1-2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3-11-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 128/19-12-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει,  για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:

 

- «Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας» CHM 215 (2ου εξαμήνου)

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι  14-2-2018, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή  τους δηλώνοντας  το μάθημα για το οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης (εδώ) και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Πανεπιστήμιο Πατρών

                            Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου

                            Πατρών

Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Φυσικοχημικές Μέθοδοι και Διεργασίες»

Τομέας: 
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Τύπος Προκηρύξης: 
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 
APP1772
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
27.09.2016

Ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον μία από τις κάτωθι περιοχές: Χημικές και ηλεκτροχημικές διεργασίες και συστήματα (ανάλυση, σχεδιασμός, ρύθμιση, βελτιστοποίηση). Επιφανειακές, φασματοσκοπικές, ηλεκτροχημικές και λοιπές εφαρμοσμένες φυσικοχημικές μέθοδοι για χαρακτηρισμό προηγμένων υλικών και διερεύνηση μηχανισμών σε συστήματα χημικής μηχανικής. Εφαρμοσμένες φυσικοχημικές μέθοδοι σύνθεσης και τροποποίησης υλικών για εφαρμογές χημικής μηχανικής Μοντελοποίηση και αριστοποίηση φυσικοχημικών διεργασιών και συμπεριφοράς υλικών σε συστήματα χημικής μηχανικής.

Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Φυσικοχημικές Μέθοδοι και Διεργασίες»

Τομέας: 
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Τύπος Προκηρύξης: 
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 
APP1772
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
27.09.2016

Ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον μία από τις κάτωθι περιοχές: Χημικές και ηλεκτροχημικές διεργασίες και συστήματα (ανάλυση, σχεδιασμός, ρύθμιση, βελτιστοποίηση). Επιφανειακές, φασματοσκοπικές, ηλεκτροχημικές και λοιπές εφαρμοσμένες φυσικοχημικές μέθοδοι για χαρακτηρισμό προηγμένων υλικών και διερεύνηση μηχανισμών σε συστήματα χημικής μηχανικής. Εφαρμοσμένες φυσικοχημικές μέθοδοι σύνθεσης και τροποποίησης υλικών για εφαρμογές χημικής μηχανικής Μοντελοποίηση και αριστοποίηση φυσικοχημικών διεργασιών και συμπεριφοράς υλικών σε συστήματα χημικής μηχανικής.

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιφανειακές και Διεπιφανειακές Ιδιότητες Υλικών»

Τομέας: 
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Τύπος Προκηρύξης: 
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 
00001121613
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
29.03.2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων Σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

27.01.2016

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 516/12-1-2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/185052/Ζ2/17-11-2015 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980  και κατά τη ρητή διατύπωση του εδαφίου δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1674/1986, όπου αναφέρεται ότι  «η άσκηση του προαναφερόμενου έργου δύναται να ανατίθεται αποκλειστικά: α) σε μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, και μάλιστα σε μέλη ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ, από εκείνο στο οποίο πρόκειται να παράσχουν το ανατεθέν έργο ή β) σε μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ, τα οποία απαιτείται να κατέχουν τουλάχιστον διδακτορικό τίτλο σπουδών», για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:

«Αριθμητική Ανάλυση» CHM 660

Προκήρυξη Θέσης Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο 'Ηλεκτροχημεία και Ετερογενής Κατάλυση'

Τομέας: 
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Τύπος Προκηρύξης: 
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 
00000670715
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
20.07.2015

Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημική Μηχανική»

Τομέας: 
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Τύπος Προκηρύξης: 
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 
00000670767
Ημερομηνία Ανάρτησης: 
20.07.2015