Department Department Department Department Department Department Department

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.07.2019

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 151/6.6.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 1062/14.7.2004), του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 37 του Π.Δ/τος 160/2008 (Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ), όπως αυτό εξακολουθεί να ισχύει με τις διατάξεις του άρθρ. 80, παρ. 22 (α) του ν. 4009/2011 και του άρθρου 13 παρ. 2 περ. κβ του ν. 4485/2017 ως ακολούθως:

---- Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 26.8.2019 - 20.9.2019 
---- Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 30.9.2019
---- Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 10.1.2020
---- Εξετάσεις  χειμερινού εξαμήνου 20.1.2020 - 7.2.2020
---- Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 17.2.2020
---- Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 29.5.2020
---- Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 8.6.2020 - 26.6.2020