Department Department Department Department Department Department Department

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.06.2018

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 134/20.4.2018 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 1062/14.7.2004), του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 37 του Π.Δ/τος 160/2008 (Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ), όπως αυτό εξακολουθεί να ισχύει με τις διατάξεις του άρθρ. 80, παρ. 22 (α) του ν. 4009/2011 και του άρθρου 13 παρ. 2 περ. κβ του ν. 4485/2017 ως ακολούθως:

---- Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 27.8.2018  -  21.9.2018  
---- Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 1.10.2018
---- Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 11.1.2019
---- Εξετάσεις  χειμερινού εξαμήνου 21.1.2019  -  8.2.2019
---- Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 18.2.2019
---- Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 31.5.2019
---- Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 10.6.2019  -  28.6.2019