Department Department Department Department Department Department Department

Εγγραφές Πρωτοετών φοιτητών

Ανακοινώσεις: 
Παλιότερες Ανακοινώσεις
Παλιότερες Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις Φοιτητών

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι παρατείνονται οι εγγραφές των εισαχθέντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου 2011.

Για την εγγραφή τους οι φοιτητές πρέπει να παραβρίσκονται οι ίδιοι είτε να έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα κάποιο άλλο άτομο και να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση για εγγραφή (η Αίτηση Εγγραφής Πρωτοετών του παρακάτω πίνακα)
  • Απολυτήριο ή το πτυχίο ή αποδεικτικό του Σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών
  • Υπεύθυνη Δήλωση στη οποία να δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (η Υπεύθυνη Δήλωση άρθρο 8 Ν1599/1986 του παρακάτω πίνακα)
  • Νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)
  • Έξι φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως (αφορά τα αγόρια)

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Οι εισαχθέντες θα πρέπει να συμπληρώσουν τις παρακάτω Αιτήσεις:
 

1.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Υπόδειγμα

2.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΗ

Υπόδειγμα

3.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υπόδειγμα

4.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υπόδειγμα

5.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Υπόδειγμα

6.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Υπόδειγμα

7.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από οποιοδήποτε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα)

Υπόδειγμα