Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Ακαδημαϊκού Προγραμματισμού και Ερευνητικής Πολιτικής

  Υπευθυνότητα
Συντονιστής Πρόεδρος ΤΧΜ Συγκεκριμένες υπευθυνότητες ανατίθενται από την επιτροπή
Μέλη Αναπληρωτής Προέδρου ΤΧΜ
Δν/της Τομέα Α’
Δν/της Τομέα Β’
Δν/της Τομέα Γ’
Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α.

Επικοινωνία:

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: RAD@chemeng.upatras.gr