Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

  Υπευθυνότητα
Συντονιστές

Γ. Κυριακού (Αν. Καθ.)

Β. Μαυρατζάς (Καθ.)

 
Μέλη Ι. Τσαμόπουλος (Καθ.) Συγκεκριμένες υπευθυνότητες ανατίθενται από την επιτροπή
Σ. Πανδής (Καθ.)
Κ. Τσιτσιλιάνης (Καθ.)
Α. Κατσαούνης (Καθ.)
Σ. Μπογοσιάν (Καθ.)
Γ. Πασπαράκης (Αν. Καθ.)
προβολή ΠΜΣ, φυλλάδια, ιστοσελίδα κ.λ.π.
Χ. Πυλή (ΙΔΑΧ)
Γραμματειακή Υποστήριξη

Επικοινωνία:

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: Grad@chemeng.upatras.gr