Department Department Department Department Department Department Department

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

studies1.jpgΦοίτηση - Πρόγραμμα Σπουδών

H φοίτηση στο Τμήμα είναι πενταετής και διαιρείται σε δέκα εξάμηνα σπουδών.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων καταρτίζεται ή τροποποιείται και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος μέχρι τέλους Απριλίου του προηγούμενου της εφαρμογής του ακαδημαϊκού έτους.

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
ορίζεται για μεν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε τουλάχιστον τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και για το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ) σε τουλάχιστον έξι (6) εξάμηνα μετά τη λήψη του Μ.Δ.Ε.