Department Department Department Department Department Department Department

Ανάλυση & Σχεδιασμός Αντιδραστήρων

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Μπεμπέλης Συμεών
Σπαρτινός Δημήτριος
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 10ο Εξάμηνο
ΘΕ: Εφαρμοσμένη Φυσικοχημεία – Μηχανική Χημικών και Ηλεκτροχημικών Διεργασιών
Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β4
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS:4

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:

  1. Έχει αντίληψη του τρόπου λειτουργίας βασικών ετερογενών αντιδραστήρων.
  2. Γνωρίζει τα μοντέλα τα οποία έχουν αναπτυχθεί για την προσομοίωση καταλυτικών αντιδραστήρων και τις βασικές αρχές τους.
  3. Γνωρίζει σε βάθος το απλά ψευδο-ομογενή μοντέλα αντιδραστήρων σταθεράς κλίνης.

Δεξιότητες

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

  1. Ικανότητα εφαρμογής αριθμητικών μεθόδων για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων.
  2. Ικανότητα κατανόησης βασικών αρχών σχεδιασμού και ανάλυσης ετερογενών χημικών αντιδραστήρων.
  3. Ικανότητα σχεδιασμού αντιδραστήρων σταθεράς κλίνης με απλά ψευδοομογενή μοντέλα.

Προαπαιτήσεις

Χημικές Διεργασίες Ι και ΙΙ

Περιεχόμενα (Ύλη) Μαθήματος

Αλγόριθμοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων.
Ισοζύγια μάζας, ενέργειας και ορμής σε χημικούς αντιδραστήρες.
Ψευδο-ομογενή μοντέλα ετερογενών αντιδραστήρων
Ισοθερμοκρασιακοί και αδιαβατικοί αντιδραστήρες.
Πολυτροπικοί αντιδραστήρες.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Παραδόσεις και επίλυση ασκήσεων.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Επίλυση ασκήσεων κατά την διάρκεια του εξαμήνου (υποχρεωτική).
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.