Department Department Department Department Department Department Department

Βιοχημικές Διεργασίες

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Μαντζαβίνος Διονύσης
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_742
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS:6

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές της βιοχημικής μηχανικής και η προσφορά γνώσης που απαιτείται για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διεργασιών που βασίζονται στη χρήση βιολογικών κυττάρων ή ενζύμων για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων ή για την επεξεργασία αποβλήτων.

Δεξιότητες

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει αναπτύξει δεξιότητες  για την κατανόηση:

 1. Ισοζυγίων μάζας, στοιχειομετρίας και κινητικής βιοαντιδράσεων.
 2. Σχεδιασμού, προσομοίωσης και αριστοποίησης βιοαντιδραστήρων
 3. Διαχωρισμών βιοχημικών διεργασιών.

Προαπαιτήσεις

Για την παρακολούθηση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια ενθαρρύνεται να φρεσκάρει τις βασικές γνώσεις του μαθήματος ΧΜ680 «Μικροβιολογία»

Περιεχόμενα (Ύλη) Μαθήματος

Αναλυτικά το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Αρχές μικροβιολογίας, βιοχημείας και γενετικής.
 • Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων.
 • Ακινητοποιημένα ένζυμα.
 • Κινητική ανάπτυξης μικροοργανισμών και παραγωγής μεταβολικών προϊόντων.
 • Τύποι βιοαντιδραστήρων.
 • Σχεδιασμός βιοαντιδραστήρων για μικροβιακή ανάπτυξη, απομάκρυνση θρεπτικών συστατικών και παραγωγή μεταβολικών προϊόντων.
 • Βελτιστοποίηση λειτουργίας βιοαντιδραστήρων.
 • Διαχωρισμοί διεργασιών.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις, φροντιστήρια.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Τελική εξέταση.