Department Department Department Department Department Department Department

Διπλωματική Εργασία XΙΙ

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 10ο Εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία
Αγγλικά και Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ12
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS:3