Department Department Department Department Department Department Department

Εργαστήριο Διεργασιών Ι

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Δημαρόγκωνα Μαρία
Παρασκευά Χριστάκης
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_756
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS:3

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Students are trained in basic chemical engineering processes, learn to operate experimental laboratory or semi-pilot devices, present their results in original technical reports and process of measurements exploiting the knowledge gained in their respective theoretical courses.

Δεξιότητες

At the end of this course the student will have developed the following skills:

 1. Familiarity with the operation of laboratory and semi-pilot devices
 2. Get experimental results and make the appropriate calculations. Evaluation of the results
 3. Apply knowledge of subjects such Fluid Flow, Mass Transfer, Physical Processes, Chemical Process, Instrumental Chemical Analysis  in calculations required by each laboratory exercise.

Προαπαιτήσεις

To attend the course, students are encouraged to refresh their basic knowledge of the course Fluid Flow, Unit Operations, Mass Transfer, Chemical Process, and Chemical Reactor Design and Mass and Energy Balances.

Περιεχόμενα (Ύλη) Μαθήματος

The Chemical Engineering Processes Laboratory I contains seven  exercises, four refer Unit Operations (Instructor C. Paraskeva) and three to Chemical Processes (Instructor D. Spartinos). The exercises are performed by groups of 3-4 students:

Exercises of Unit Operations are:

 • Gas Absorption
 • Solid and fluidized bed
 • Drag coefficient and viscosity
 • Diffusion of liquids and gases

The exercises of Chemical Process are:

 • Study of Chemical Reaction Kinetics in Gas Chromatography.
 • Residence time distribution in a stirred reactor.
 • Catalytic Oxidation of Ethylene.

 
Keywords: Unit Operations, Chemical Processes, absorption columns and towers, viscosity, chemical reaction kinetics, catalytic oxidation,  residence time distribution.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Oral presentations of laboratory exercises in the beginning of the semester by the instructors, analytical exercise presentation and explanation of the calculations to be made in each exercise, by the head of each exercise at the laboratory

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

The evaluation of the exercises of Unit Operations is as follows:

 1. Oral examination at the beginning of exercise to see the preparation that made by the student (20%),
 2. Written examination, after running all 4 exercises (theory and simple exercises)  (40%),
 3. Marking of the final report (40%).


Evaluation of Chemical Processes exercises is as follows:

 1. Oral examination at the start of exercise to see the preparation that made the student and a written examination at the end of each exercise (50%),
 2. Marking of the final report  (50%)

In the end, the average of the seven exercises summed and averaged out the course.