Department Department Department Department Department Department Department

Εργαστήριο Πολυμερών

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_671
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS:3

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του εργαστηριακού μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί  :

  1. Να σχεδιάζει  και να πραγματοποιεί πειράματα χρησιμοποιώντας ενόργανες αναλυτικές τεχνικές, όπως αυτές περιγράφονται στα περιεχόμενα του εργαστηρίου, για τον χαρακτηρισμό των πολυμερών και τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων τους.
  2. Να γνωρίζει το επιστημονικό υπόβαθρο των τεχνικών αυτών και να μπορεί να επεξεργάζεται τα αποτελέσματα των διεξαχθέντων πειραμάτων.
  3. Να κρίνει τα αποτελέσματα και να κατανοεί τις ιδιότητες των πολυμερών με βάση το υπόβαθρο που απέκτησε τόσο κατά την διεξαγωγή των πειραμάτων όσο και από το μάθημα Επιστήμη Πολυμερών.

Δεξιότητες

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

  1. Να έχει την ικανότητα να επιλέγει την κατάλληλη τεχνική για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων μοριακών χαρακτηριστικών των πολυμερών.
  2. Να έχει την ικανότητα να προσδιορίζει τις θερμικές, ρεολογικές και μηχανικές ιδιότητες των πολυμερών.
  3. Να μπορεί να παρουσιάζει και να προτείνει τεχνικές  χαρακτηρισμού  και μελέτης ιδιοτήτων των πολυμερών στον μελλοντικό επαγγελματικό του χώρο.

Προαπαιτήσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει όμως να έχουν βασικές γνώσεις της Επιστήμης των Πολυμερών και Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης.

Περιεχόμενα (Ύλη) Μαθήματος

Ιξωδομετρία
Προσδιορισμός εσωτερικού ιξώδους, μέσου μοριακού βάρους Μν  και μοριακών διαστάσεων των μακρομορίων με την χρήση ιξωδομέτρων τύπου Ubbedohde.

Χρωματογραφία πηκτώματος (GPC)
Προσδιορισμός μέσω μοριακών βαρών και της μοριακής κατανομής  πολυμερικών δειγμάτων.

Υπέρυθρη φασματοσκοπία (FTIR)
Εφαρμογή της  FTIR   φασματοσκοπίας για την ταυτοποίηση πολυμερών και τον προσδιορισμό της σύστασης συμπολυμερών.

Υπεριώδης φασματοσκοπία (UV)
Εφαρμογή της  UV  φασματοσκοπίας για την μελέτη της διαλυτότητας των πολυμερών. Προσδιορισμός της θερμοκρασίας Θ και της χαμηλότερης κρισιμης θερμοκρασίας διαλύσεως (LCST).

Διαφορική ανιχνευτική θερμιδομετρία (DSC)
Προσδιορισμός θερμοκρασίας  υαλώδους μετάβασης, βαθμού κρυσταλλικότητας, θερμοκρασίας  τήξεως πολυμερικών δειγμάτων.

Δοκιμές εφελκυσμού
Καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης πολυμερικών  δειγμάτων και προσδιορισμός των μηχανικών τελικών ιδιοτήτων τους.

Ρεολογία πολυμερών
Μελέτη της ρεολογικής συμπεριφοράς πυκνών υδατικών διαλυμάτων πολυμερών με την χρήση ιξωδομέτρου τύπου  Couete.  Επίδραση του Μw και της θερμοκρασίας.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Εργαστηριακή εξάσκηση

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης
  1. Τέστ πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης (25% στον τελικό βαθμό)
  2. Γραπτή αναφορά ανά ασκούμενο φοιτητή παρουσίασης της θεωρίας και των αποτελεσμάτων της εργαστηριακής άσκησης (25% στον τελικό βαθμό)
  3. Τελική γραπτή εξέταση (50% στον τελικό βαθμό) Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός 5.