Department Department Department Department Department Department Department

Οργανική Χημεία

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Αμανατίδης Ελευθέριος
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_212
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS:7
https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2116/

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν:

 1. Ονοματολογία και δομή των ενώσεων του άνθρακα και των χαρακτηριστικών ομάδων της οργανικής χημείας
 2. Τα ειδη των ενδομοριακών δυνάμεων και την επίδραση που έχουν στις φυσικές ιδιότητες των οργανικών ενώσεων
 3. Τους κύριους μηχανισμούς αντιδράσεων οργανικών μορίων. Υποκατάστασης SN1 και SN2, Απόσπασης Ε1 και Ε2, Ηλεκτρονιόφιλης Προσθήκης σε ακόρεστους δεσμούς, Ελευθέρων Ριζών και Πυρηνόφιλης Αρωματικής Υποκατάστασης
 4. Κύριες μεθόδους σύνθεσης οργανικών ενώσεων

Δεξιότητες

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 1. Πρόβλεψη δομών οργανικών χημικών ενώσεων και ονοματολογία τους
 2. Δυνατότητα σύγκρισης φυσικών ιδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών οργανικών ενώσεων (Σημείο Ζέσεως, Σημείο Τήξεως, Διαλυτότητα)
 3. Πρόβλεψη κατεύθυνσης αντίδρασης με βάση την οξύτητα – βασικότητα των ενώσεων που συμμετέχουν στις αντιδράσεις
 4. Διαμορφώσεις και συγκριτική σταθερότητα γραμμικών και κυκλικών κορεσμένων υδρογονανθράκων
 5. Πρόβλεψη ταχύτητας αντίδρασης μέσω εκτίμησης της ενέργειας ενεργοποίησης
 6. Πρόβλεψη μηχανισμού αντιδράσεων υποκατάστασης, προσθήκης, απόσπασης και αναμενόμενων προϊόντων με βάση τα αντιδρώντα που συμμετέχουν
 7. Μηχανισμοί σύνθεσης κυριότερων οργανικών ομάδων (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, αλκυλαογονίδια, αλκοόλοες, αιθέρες, αρωματικές ενώσεις).

Προαπαιτήσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει όμως να έχουν βασικές γνώσεις Γενικής Χημείας, Κινητικής Αντιδράσεων, Ατομικών – Μοριακών Τροχιακών και Υβριδισμών - Οξύτητα – Βασικότητα καθώς και περιορισμένες γνώσεις σε Βασικές Θερμοδυναμικές Ιδιότητες (Έννοιες Ελεύθερης Ενέργειας Gibbs, Ενθαλπίας, Εντροπίας)

Περιεχόμενα (Ύλη) Μαθήματος
 1. Εισαγωγή στις ενώσεις του άνθρακα - Χημικοί Δεσμοί και Μοριακή Δομή
 2. Χαρακτηριστικές Ομάδες Οργανικών Ενώσεων – Ονοματολογία – Ενδομοριακές Δυνάμεις – Συντονισμός – και Φασματοσκοπία Υπερύθρου
 3. Εισαγωγή στις Χημικές Αντιδράσεις και τους Μηχανισμούς τους – Οξέα και Βάσεις
 4. Ονοματολογία και Ισομερισμός Αλκανίων και Κυκλοαλκανίων – Διαμορφώσεις Μορίων
 5. Στερεοχημεία Αλκανίων και Κυκλοαλκανίων
 6.  Ιοντικές Αντιδράσεις – Αντιδράσεις Πυρηνόφιλης Υποκατάστασης – Μηχανισμοί SN1 και SN2
 7. Ιοντικές Αντιδράσεις – Αντιδράσεις Πυρηνόφιλης Απόσπασης – Μηχανισμοί Ε1 και Ε2
 8. Αλκένια/Αλκίνια – Αντιδράσεις Ηλεκτρονιόφιλης Προσθήκης σε Διπλούς/Τριπλούς Δεσμούς - Κανόνας Markovnikov και οι εξαιρέσεις του
 9. Μηχανισμοί Αντιδράσεων μέσω ελευθέρων Ριζών – Πολυμερισμός
 10. Αρωματικές Ενώσεις: Ονοματολογία – Σύνθεση – Ιδιότητες και Μηχανισμός Αντίδρασης Ηλεκτρονιόφιλης Υποκατάστασης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι
 1. Παραδόσεις σε PowerPoint οι οποίες αναρτώνται αυτούσιες στο e-class προς διάθεση στους φοιτητές
 2. Επίλυση κουίζ – ασκήσεων από το διδάσκοντα κατά τη διάρκεια των παραδόσεων
 3. Επίλυση 8 σειρών ασκήσεων από τους φοιτητές – Μια σειρά περίπου κάθε εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση αντίστοιχων ενοτήτων

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης
 1. Τρεις πρόοδοι απαλλακτικές από την τελική εξέταση σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες λάβουν βαθμό μεγαλύτερο του 5 και στις τρεις
 2. Τελική Εξέταση