Department Department Department Department Department Department Department

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Κορνάρος Μιχάλης
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 10ο Εξάμηνο
ΘΕ: Μηχανική Διεργασιών και Περιβάλλοντος
Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS:4
https://eclass.upatras.gr/

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:

  1. έχει τη δυνατότητα να κατανοεί την έννοια των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικά των αστικών στερεών αποβλήτων και των πηγών αυτών.
  2. έχει κατανοήσει τα βασικά συστήματα προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων
  3. έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά το μηχανικό διαχωρισμό των στερεών αποβλήτων και των μεθόδων ανακύκλωσης προϊόντων και συστατικών
  4. έχει αποκτήσει βασική γνώση των διεργασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η μηχανική, θερμική και βιολογική επεξεργασία των αστικών στερεών αποβλήτων
  5. γνωρίζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας ενός χώρου υγειονομικής ταφής αστικών στερεών αποβλήτων

Δεξιότητες

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

  1. ικανότητα να υπολογίζει και καθορίζει τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων
  2. ικανότητα να σχεδιάζει συστήματα προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων.
  3. ικανότητα να σχεδιάζει μονάδες μηχανικού διαχωρισμού και ανακύκλωσης υλικών
  4. ικανότητα να επιλέγει, αναλύει και σχεδιάζει διεργασίες μηχανικής, θερμικής και βιολογικής επεξεργασίας στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σεναρίου διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων
  5. ικανότητα να σχεδιάζει, να λειτουργεί και να παρακολουθεί την περιβαλλοντική κατάσταση ενός χώρου υγειονομικής ταφής αστικών στερεών αποβλήτων

Προαπαιτήσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει όμως να έχουν βασική γνώση ισοζυγίων μάζας, φυσικών και χημικών διεργασιών.

Περιεχόμενα (Ύλη) Μαθήματος

Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά στερεών αποβλήτων. Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση. Χειρισμός και αποθήκευση στην πηγή. Συστήματα συλλογής. Υγειονομική ταφή στερεών αποβλήτων. Μηχανικός διαχωρισμός. Μέθοδοι θερμικής επεξεργασίας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση). Μέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας (λιπασματοποίηση, αναερόβια χώνευση). Περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος εναλλακτικών ολοκληρωμένων διαχειριστικών σεναρίων.
 
Λέξεις κλειδιά: στερεά απόβλητα, ανακύκλωση, μηχανικός διαχωρισμός υλικών, καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση, κομποστοποίηση, χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Παραδόσεις του μαθήματος, επίλυση ασκήσεων και προηγούμενων θεμάτων και επίσκεψη σε τυπική μονάδα μηχανικού διαχωρισμού υλικών και σε χώρο υγειονομικής ταφής αστικών στερεών απορριμμάτων.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού).

Επιπλέον Υλικό Μαθήματος

Ανακοινώσεις