Department Department Department Department Department Department Department

Φυσική Ι

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Κουζουδης Δημήτρης
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 1o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_130
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS:5

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις πάνω σε θεμελιώδεις έννοιες της:

1. Μηχανικής:

Κίνηση σε ευθεία γραμμή και στο επίπεδο, νόμοι του Νεύτωνα, κυκλική κίνηση, έργο και κινητική ενέργεια, διατήρηση της ενέργειας, ορμή και ώθηση, περιστροφική κίνηση, σύνθετη κίνηση, γωνιακή ορμή, στατική ισορροπία, ταλαντώσεις

2. Κυματική:

Ορισμός. Ταχύτητα. Μαθηματική έκφραση κύματος. Αρμονικά κύματα: πλάτος, μήκος κύματος, συχνότητα, περίοδος. Διαμήκη-εγκάρσια κύματα. Εφαρμογές: Κύματα σε χορδή, ηχητικά κύματα. Ανάκλαση κυμάτων. Επαλληλία κυμάτων: Στάσιμο κύμα, συμβολή. Φαινόμενο Doppler.ρίων, θερμικές μηχανές, εντροπία, νόμοι της θερμοδυναμικής.

Δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις παρακάτω δεξιότητες:

 1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση κα κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών της Νευτώνιας μηχανικής και κυματικής.
 2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση για την επίλυση σύνθετων φυσικών προβλημάτων
 3. Ικανότητα να εφαρμόζει τη μεθοδολογία για την επίλυση μη οικείων προβλημάτων
 4. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους για την επίλυση προβλημάτων επιστημονικής φύσης.

Προαπαιτήσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Περιεχόμενα (Ύλη) Μαθήματος
 1. Εισαγωγή: Φυσική και Μέτρηση
 2. Κίνηση σε μία διάσταση
 3. Κίνηση σε δύο διαστάσεις
 4. Οι νόμοι της κίνησης του Νεύτωνα - Εφαρμογές
 5. Κυκλική κίνηση
 6. 'Εργο και ενέργεια
 7. Δυναμική ενέργεια και διατήρηση της ενέργειας
 8. Γραμμική ορμή και κρούσεις
 9. Περιστροφή στερεού σώματος
 10. Στατική ισορροπία
 11. Κύλιση
 12. Στροφορμή
 13. Ταλαντώσεις
 14. Μηχανικά κύματα

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Παραδόσεις και φροντιστήρια που στοχεύουν στην επίλυση σύνθετων φυσικών προβλημάτων με τη συμμετοχή των φοιτητών.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του κάθε εξαμήνου.  Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός 5.