Department Department Department Department Department Department Department

Χημικές Διεργασίες ΙΙ

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Κατσαούνης Αλέξανδρος
Μπεμπέλης Συμεών
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_841
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS:6

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:

  1. Έχει αντίληψη των βασικών χαρακτηριστικών της κατάλυσης και των στερεών καταλυτών.
  2. Έχει αντίληψη του εγγενούς ρυθμού των καταλυτικών αντιδράσεων  και να γνωρίζει την πειραματική μεθοδολογία προσδιορισμού του.
  3. Κατανοεί την έννοια του ολικού ρυθμού.
  4. Έχει την ικανότητα υπολογισμού των επιδράσεων των φαινομένων εξωτερικής μεταφοράς και εσωτερικής διάχυσης μάζας και θερμότητας στον ολικό ρυθμό.
  5. Γνωρίζει τα διάφορα μοντέλα προσομοίωσης καταλυτικών αντιδραστήρων και τις βασικές τους παραδοχές.

Δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

  1. Ικανότητα κατανόησης των βασικών αρχών και εφαρμογών της ετερογενούς κατάλυσης και της δομής των στερεών καταλυτών.
  2. Ικανότητα να αναπτύσσει την εξίσωση του εγγενούς ρυθμού καταλυτικής αντιδράσεως μέσω του μηχανισμού της και να την ελέγχει με πειραματικά δεδομένα.
  3. Ικανότητα να ενσωματώνει φαινόμενα εξωτερικής ή/και εσωτερικής μεταφοράς μάζας και θερμότητας στον εγγενή ρυθμό και να αναπτύσσει τον ολικό ρυθμό της καταλυτικής αντίδρασης.
  4. Έχει την ικανότητα να σχεδιάζει αντιδραστήρες σταθεράς κλίνης με χρήση απλών μοντέλων.

Προαπαιτήσεις

Χημικές Διεργασίες Ι

Περιεχόμενα (Ύλη) Μαθήματος

Ποιοτική περιγραφή διαφόρων τύπων ετερογενών αντιδραστήρων.

Η καταλυτική δράση, καταλυτικές αντιδράσεις, παρασκευή και χαρακτηρισμός καταλυτών.

Μηχανισμοί καταλυτικών αντιδράσεων και ανάπτυξη της εγγενούς κινητικής.

Φαινόμενα εξωτερικής μεταφοράς μάζας και θερμότητας σε αντιδραστήρες διαφόρων τύπων.

Φαινόμενα εσωτερικής διάχυσης μάζας και θερμότητας. Παράγοντας αποτελεσματικότητας

Μοντέλα καταλυτικών αντιδραστήρων και βασικά στοιχεία προσομοίωσης.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Παραδόσεις και φροντιστήριο (επίλυση ασκήσεων).

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Επίλυση ασκήσεων κατά την διάρκεια του εξαμήνου (υποχρεωτική)
Μία ή δύο πρόοδοι κατά την διάρκεια του εξαμήνου.
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.