Department Department Department Department Department Department Department

Προκήρυξη Θέσης Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο 'Ηλεκτροχημεία και Ετερογενής Κατάλυση'

Τομέας:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Τύπος Προκηρύξης:
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης:
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20.07.2015
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ :
00000670715

Υποψήφιοι :
» Συμεών Μπεμπέλης

 

Τακτικά Μέλη:

Από το Πανεπιστήμιο Πατρών:
 
1.  Σπυρίδων Λαδάς, (Α.Μ. ΑΠΕΛΛΑ:12330) Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών με γνωστικό αντικείμενο ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΧΜΗΣ σύμφωνα με το ΦΕΚ 73/06-05-1996 τ.Ν.Π.Δ.Δ.
Άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης:
Το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιευμένου έργου του κ. Σ. Λαδά  αφορά στην εφαρμογή επιφανειακά ευαίσθητων τεχνικών για  τη μελέτη της σύστασης, της δομής και των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων επιφανειών /διεπιφανειών /λεπτών υμενίων στερεών υλικών, κυρίως στερεών καταλυτών,  εκτεθειμένων σε υπερυψηλό κενό ή ελεγχόμενη  αέρια ατμόσφαιρα, καθώς και στη συσχέτιση των ιδιοτήτων αυτών με τη συμπεριφορά  των υλικών σε διάφορες διεργασίες, κυρίως καταλυτικές διεργασίες.
 
2.  Χρήστος Κορδούλης, (Α.Μ. ΑΠΕΛΛΑ:11651) Καθηγητής Τμήματος Χημείας με γνωστικό αντικείμενο ΚΑΤΑΛΥΣΗ σύμφωνα με το ΦΕΚ 116/23-5-2005 τ.Ν.Π.Δ.Δ.
Άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης:
Το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιευμένου έργου του κ. X. Κορδούλη αφορά στην ετερογενή κατάλυση, στη σύνθεση και χαρακτηρισμό πορωδών υλικών, στη σύνθεση στερεών καταλυτών, στη περιβαλλοντική κατάλυση, και στην ανάπτυξη καταλυτών για την παραγωγή βιοκαυσίμων.
 
Από άλλα Πανεπιστήμια της Ημεδαπής:
 
3.  Σωτήριος Σωτηρόπουλος, (Α.Μ.ΑΠΕΛΛΑ:5732) Καθηγητής Τμήματος ΑΠΘ/Χημείας, με γνωστικό Αντικείμενο ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ σύμφωνα με το ΦΕΚ 372/24-4-2015 ΤΓ.
Άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης:
Το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιευμένου έργου του κ. Σ. Σωτηρόπουλου αφορά στην ηλεκτροκατάλυση (με εστίαση στην παρασκευή, φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και μελέτη της δραστικότητας  ηλεκτροκαταλυτών, κυρίως για εφαρμογή σε στοιχεία καυσίμου), στη φωτοηλεκτροκατάλυση (με εστίαση στην παρασκευή, φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και μελέτη της δραστικότητας φωτο-ηλεκτροκαταλυτών με βάση το TiO2,για εφαρμογή στη παραγωγή υδρογόνου ή στη καταστροφή ρύπων), στη προσρόφηση οργανικών ουσιών σε ηλεκτροδιακές επιφάνειες και στην ηλεκτροανάλυση.
 
4.  Μιχαήλ Στουκίδης, (Α.Μ. ΑΠΕΛΛΑ:14500) Καθηγητής Τμήματος ΑΠΘ/Χημικών Μηχανικών με γνωστικό Αντικείμενο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ σύμφωνα με το ΦΕΚ 140/25-8-97 τΝΠΔΔ.
Άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
Το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιευμένου έργου του κ. Μ. Στουκίδη αφορά στην ετερογενή κατάλυση (με έμφαση στην ηλεκτροχημική ενίσχυση καταλυτικών αντιδράσεων), στην ηλεκτροχημεία στερεάς κατάστασης, στη μελέτη καταλυτικών και ηλεκτροκαταλυτικών αντιδράσεων σε στοιχεία καυσίμου και ηλεκτροχημικούς αντιδραστήρες με κεραμικό ηλεκτρολύτη, καθώς και στο σχεδιασμό καινοτόμων ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων.
 
5.  Παναγιώτης Τσιακάρας, (Α.Μ. ΑΠΕΛΛΑ:19986) Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας/ Μηχανολόγων Μηχανικών με γνωστικό Αντικείμενο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MΕΤΑΤΡΟΠΗΣ EΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΚΑΤΑΛΥΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗ- ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ σύμφωνα με το ΦΕΚ 301/16.3.2012/τ.Γ.
Άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
Το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιευμένου έργου του κ. Π. Τσιακάρα αφορά στην ετερογενή κατάλυση (με έμφαση στην ηλεκτροχημική ενίσχυση καταλυτικών αντιδράσεων), στη σύνθεση, χαρακτηρισμό και αξιολόγηση ηλεκτροκαταλυτών για εφαρμογή σε στοιχεία καυσίμου και ηλεκτροχημικούς αντιδραστήρες υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών, στη μελέτη στοιχείων καυσίμου χαμηλών θερμοκρασιών με τροφοδοσία αλκοολών ή σακχάρων και στην ηλεκτροχημεία στερεάς κατάστασης.
 
6.  Δήμητρα Σαζού, (Α.Μ. ΑΠΕΛΛΑ:17771) Καθηγήτρια Τμήματος ΑΠΘ/Χημείας με γνωστικό Αντικείμενο ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  σύμφωνα με το ΦΕΚ 52/12-3-2002 ΤΝΠΔΔ.
Άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
Ένα μεγάλο μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων της κας. Δ. Σαζού αφορά στη μελέτη της κινητικής και του μηχανισμού ηλεκτροκαταλυτικών αντιδράσεων, ηλεκτροχηµικών αντιδράσεων απλών µορίων και µεγαλοµορίων βιολογικού ενδιαφέροντος, ηλεκτροχηµικών αντιδράσεων σχηµατισµού ηµιαγώγιµων πολυµερών, καθώς και στη κατανόηση φυσικοχηµικών διεργασιών στη διεπιφάνεια µετάλλου|ηλεκτρολύτη με βάση τη µη γραµµική δυναµική απόκριση του ηλεκτροχημικού συστήµατος.
 
Από την Αλλοδαπή:
 
7.  Θεόδωρος Τζεδάκης, (Α.Μ. ΑΠΕΛΛΑ:224821) Professor Lab. de Genie Chimique UMR 5503, University Paul Sabatier, Toulouse, France με γνωστικό Αντικείμενο  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ, ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ.
Άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης:
Το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιευμένου έργου του κ. Θ. Τζεδάκη αφορά στην ηλεκτροχημική μηχανική, με εστίαση στην ανάπτυξη και μοντελοποίηση ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων για ηλεκτροσύνθεση, καθώς και στη μελέτη ηλεκτροχημικών αντιδράσεων για ανάπτυξη ηλεκτροχημικών διεργασιών τεχνολογικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
 

Αναπληρωματικά Μέλη:

Από το Πανεπιστήμιο Πατρών

1.  Σογομών Μπογοσιάν, (Α.Μ. ΑΠΕΛΛΑ:2921)Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών με γνωστικό αντικείμενο ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ  ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 620/30-8-2011 τ .Γ΄.
Άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
Ένα μεγάλο μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του κ. Σ.  Μπογοσιάν αφορά στην εφαρμογή in situ ή/και operando φασματοσκοπίας Raman για μελέτη της μοριακής δομής καταλυτικών συστημάτων βασισμένων κυρίως σε υποστηριγμένα οξείδια μετάλλων ή μείγματα οξειδίων μετάλλων και στο συσχετισμό της μοριακής δομής με τη καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα.
 
Από άλλα Πανεπιστήμια της Ημεδαπής:
 
2.  Ιωάννης Γεντεκάκης, (Α.Μ. ΑΠΕΛΛΑ:9323)Καθηγητής ΠΟΛ.ΚΡΗΤΗΣ/Μηχ. Περιβάλλοντος με γνωστικό Αντικείμενο ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ σύμφωνα με το ΦΕΚ: 294/2-5-2007/τεύχος Γ' ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ(ΦΕΚ ΕΝΤ. 641/20-06-2013/τ.Γ.
Άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του κ. Ι. Γεντεκάκη αφορά στην ετερογενή κατάλυση (με εστίαση στην ανάπτυξη και χαρακτηρισμό νέων καταλυτών για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές, καθώς και στη μελέτη της δράσης των ενισχυτών και των αλληλεπιδράσεων φορέα-ενεργού φάσης), στην ηλεκτροχημική ενίσχυση καταλυτικών αντιδράσεων, και στην ανάπτυξη και μελέτη της καταλυτικής και ηλεκτροκαταλυτικής συμπεριφοράς ηλεκτροδίων-καταλυτών για  στοιχεία  καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας με κεραμικό ηλεκτρολύτη.
 
3.  Κων/νος Φιλιππόπουλος, (Α.Μ. ΑΠΕΛΛΑ:11983) Καθηγητής Τμήματος ΕΜΠ/Χημικών Μηχανικών με γνωστικό Αντικείμενο ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 187/03-08-2005 τ.Ν.Π.Δ.Δ.
Άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του κ. Κ. Φιλιππόπουλου αφορά στην ετερογενή κατάλυση και φωτοκατάλυση (με εστίαση στη καταλυτική και φωτοκαταλυτική οξείδωση ρύπων σε υγρή και αέρια φάση, για έλεγχο της ρύπανσης), στη μελέτη της κινητικής ετερογενών χημικών αντιδράσεων και στο σχεδιασμό καταλυτικών χημικών αντιδραστήρων.
 
4.  Αγγελική Λεμονίδου, (Α.Μ. ΑΠΕΛΛΑ:1130) Καθηγήτρια Τμήματος ΑΠΘ/Χημικών Μηχανικών με γνωστικό Αντικείμενο ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 433/1-7-2011 τΓ΄.
Άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων της κ. Α. Λεμονίδου αφορά σε καταλυτικές διεργασίες παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων από βιομάζα και ορυκτές πρώτες ύλες, στην ανάπτυξη υλικών και διεργασιών δέσμευσης CO2, στη σύνθεση και χαρακτηρισμό νανοδομημένων καταλυτικών υλικών και στη μελέτη της κινητικής, του μηχανισμού και της ενίσχυσης καταλυτικών αντιδράσεων τεχνολογικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
 
5.  Βασίλειος Ζασπάλης, (Α.Μ.ΑΠΕΛΛΑ:21717) Καθηγητής Τμήματος ΑΠΘ/Χημικών Μηχανικών, με γνωστικό Αντικείμενο ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ. 1246/31-12-2010 τΓ.
Άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
Ένα μεγάλο μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του κ. Β.  Ζασπάλη  αφορά στη μελέτη και ανάπτυξη  καταλυτικών αντιδραστήρων μεμβρανών για εφαρμογή σε  χημικές διεργασίες ενεργειακού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, καθώς και στη σύνθεση, χαρακτηρισμό και εφαρμογές προηγμένων ηλεκτροκεραμικών, όπως περοβσκιτικά οξείδια. 
 
6.  Ιωάννης Πούλιος, (Α.Μ. ΑΠΕΛΛΑ:16979) Καθηγητής Τμήματος ΑΠΘ/Χημείας με γνωστικό Αντικείμενο ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ σύμφωνα με το ΦΕΚ  532/29-7-2011 τΓ΄.
Άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του κ. Ι. Πούλιου αφορά στη φωτοηλεκτροχημεία ημιαγωγών και στην ετερογενή φωτοκατάλυση, με εστίαση στα φωτοηλεκτροχημικά στοιχεία (για  μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική και χημική) και στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, καθώς και στη μελέτη και ανάπτυξη προηγμένων οξειδωτικών μεθόδων αντιρρύπανσης.
 
Από την Αλλοδαπή:
 
7.  Άγγελος Ευσταθίου, (Α.Μ. ΑΠΕΛΛΑ:31987) Professor in Department of Chemistry, University of Cyprus, Cyprus με γνωστικό Αντικείμενο  ΧΗΜΕΙΑ - ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.
Άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του κ. Α. Ευσταθίου αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και in situ xαρακτηρισμό στερεών καταλυτών με χρήση δυναμικών μεθόδων και ισοτόπων, στη μελέτη του μηχανισμού ετερογενών καταλυτικών αντιδράσεων, στην περιβαλλοντική κατάλυση και στην ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, καθώς και σε καταλυτικές διεργασίες παραγωγής υδρογόνου.


Ημερομηνία Συνάντησης: 02.12.2015