Department Department Department Department Department Department Department

Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημική Μηχανική»

Τομέας:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Τύπος Προκηρύξης:
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20.07.2015
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ :
00000670767

Υποψήφιοι :
» Χαρίλαος Ξηρός του Αθανασίου
» Μιχαήλ Κουτίνας του Αθανασίου
» Ιωάννης Πενλόγλου του Σταύρου
» Γεωργία Αντωνοπούλου του Αγγέλου
» Γεώργιος Φέγγος του Λεωνίδα
» Σωτήριος Κουτσόπουλος του Παναγιώτη
» Μαρία Δημαρογκωνα του Βασιλείου
» Βασίλειος Καραγκούνης του Ανδρέα
» Ioannis Liakos του Louka
» Ιωάννα Βασιλειάδου του Αδάμ
» Ιωάννης Παυλίδης του Βασιλείου

 

Τακτικά Μέλη

Από το Πανεπιστήμιο Πατρών:
 
1.  Πέτρος Κουτσούκος, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών με γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με το ΦΕΚ 125/30-06-1989 τ.Ν.Π.Δ.Δ. “Ανόργανη Χημεία”, με Κωδικό ΑΠΕΛΑ 11907.
Άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης: Η ερευνητική δραστηριότητα/εξειδίκευση του κ. Κουτσούκου περιλαμβάνει : Μελέτη του σχηματισμού ανόργανων αλάτων σε βιολογικούς ιστούς και βιοϋλικά και στη διερεύνηση  μηχανισμών σχηματισμού αλάτων σε σύνθετο βιολογικό περιβάλλον.
 
2.  Νικόλαος Καραμάνος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας με γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με το ΦΕΚ 180/29-7-2003 τ.Ν.Π.Δ.Δ. “Βιοχημεία και Οργανική Βιοχημική Ανάλυση”. Με κωδικό ΑΠΕΛΑ 14655.
Άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης: Η ερευνητική δραστηριότητα/εξειδίκευση του κ. Καραμάνου περιλαμβάνουν: Βιοχημεία, Βιοχημική Ανάλυση και Παθοβιολογία ECM
Παθοφυσιολογία ασθενιών (Νεοπλασίες: Ανάπτυξη, λειτουργική διήθηση και μοριακά στοχευμένες θεραπείες, Αθηροσκλήρυνση: δομικές και λειτουργικές τροποποιήσεις των μακρομορίων του ECM).  Ανάπτυξη βιοχημικών μεθόδων ανάλυσης και διαγνωστικών εργαλείων.
 
3.  Διονύσιος Δραΐνας, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής με γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με το ΦΕΚ 60/24-2-2004 τ.Ν.Π.Δ.Δ. “ Βιοχημεία”. Με κωδικό ΑΠΕΛΑ 5319.
Άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης: Η ερευνητική δραστηριότητα/εξειδίκευση του κ. Δραΐνα περιλαμβάνουν: Mελέτες ενζύμων και ενζυμικών αντιδράσεων από μύκητες, βακτήρια και ανθρώπινες κυτταρικές σειρές.  Γονιδιακές θεραπείες με βάση ένζυμα.
 
 
Από άλλα Πανεπιστήμια/Ιδρύματα της Ημεδαπής:
 
4.  Νικόλαος Καλογεράκης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με το ΦΕΚ 204/31-12-1996 τ.Ν.Π.Δ.Δ. “Εφαρμογές Βιοχημικών Διεργασιών στην Προστασία του Περιβάλλοντος”. Με κωδικό ΑΠΕΛΑ 14967.
Άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης:  Η ερευνητική δραστηριότητα/εξειδίκευση του κ.  Καλογεράκη είναι στις περιοχές: Αντιμετώπιση θαλάσσιων πετρελαιοκηλίδων με βιολογικούς τρόπους.  Βιοεξυγίανση εδάφους και υπογείων υδάτων ρυπασμένους με υδρογονάνθρακες και ξενοβιοτικές ενώσεις, φυτοεξυγίανση περιοχών ρυπασμένων με βαρέα μέταλλα (Cd, Pb, Cr) και οργανικές ενώσεις, επεξεργασία υγρών αποβλήτων και αξιοποίηση τους., περιβαλλοντική παρακολούθηση και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και μαθηματική μοντελοποίηση περιβαλλοντικών διεργασιών.
 
5. Μαρία Λιακοπούλου - Κυριακίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με το ΦΕΚ 281/14-11-01 τ.Ν.Π.Δ.Δ. “Βιοοργανική Χημεία”. Με κωδικό ΑΠΕΛΑ 14115.
Άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης:  Η ερευνητική δραστηριότητα/εξειδίκευση της κ.  Λιακοπούλου-Κυριακίδου περιλαμβάνει: Σύνθεση πεπτιδίων και προϊόντα σύζευξής τους με άλλες οργανικές ενώσεις - μελέτη της βιολογικής τους δράσης., σύνθεση πολυμερών για μοριακή αποτύπωση βιολογικών μορίων και εφαρμογές τους στην Ιατρική, παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και αποικοδόμηση τοξικών οργανικών ενώσεων με βιοτεχνολογικές μεθόδους, απομόνωση ενώσεων από φυτά με βιολογική δράση και μέθοδοι καθήλωσης και εγκλωβισμού ενζύμων και γενικά βιολογικά δραστικών ενώσεων.
 
 
6. Δημήτριος Κέκος, Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με το ΦΕΚ 89/30-03-2006 τ.Ν.Π.Δ.Δ.  “Ενζυμική και Μικροβιακή Τεχνολογία”. Με κωδικό ΑΠΕΛΑ 11005.
Άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης:  Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Κέκου περιλαμβάνουν: Ανάπτυξη μικροβιακών συστημάτων, χρήση μικροβιακών συστημάτων σε διεργασίες βιοαποικοδόμησης τοξικών ουσιών και βιοεκχύλισης μετάλλων, παραγωγή πρωτογενών μεταβολικών προϊόντων από μικροβιακά συστήματα, παραγωγή μικροβιακών ενζύμων  βιομηχανικής σημασίας, διεργασίες καθαρισμού και απομόνωσης ενζυμικών μορίων, μελέτη μηχανισμών και κινητικής ενζυμικών δράσεων και Διεργασίες εφαρμογών ενζυμικών συστημάτων
 
Από την Αλλοδαπή:
 
7. Γρηγόριος Στεφανόπουλος, Καθηγητής Massachusetts Institute of Technology, με γνωστικό αντικείμενο Chemical Engineering Biotechnology. Με κωδικό ΑΠΕΛΑ 54111
Άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης: Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Στεφανόπουλου περιλαμβάνουν: Μεταβολομική μηχανική με εφαρμογές στην ανάπτυξη βιοκαυσίμων, ανάπτυξη βιοκαυσίμων και φυσικού αερίου με βιολογικές μεθόδους, ανάπτυξη φυσικών προϊόντων, χημικά προϊόντα και υλικά για την ανάπτυξη οικονομίας βασισμένης σε βιολογικές διεργασίες, μεταβολισμός και καρκίνος, μεταβολικές ροές και μοντελοποίηση συνόλων και ανάπτυξη καυσίμων με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναπληρωματικά Μέλη

Από άλλα Πανεπιστήμια/Ιδρύματα της Ημεδαπής:
 
1.  Μαρία Κλάπα, Κύρια Ερευνήτρια Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας - Ινστιτούτο Επιστήμων Χημικής Μηχανικής, με γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με το ΦΕΚ 780/22-08-08 (τ.Γ.). “Βιοχημική Μηχανική”. Με κωδικό ΑΠΕΛΑ 47924.
Άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης: Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Κύριας Ερευνήτριας Δρος Μ.Κλάπα περιλαμβάνουν:  Πειραματική και υπολογιστική ανάλυση μετβολικών δικτύων με έμφαση στην ανάπτυξη μεθοδολογιών ποσοτικοποιήσεως της μεταβολικής ροής  και της μεταβολομικής,  ποσοτική συστημική βιολογία με έμφαση σε ολοκληρωμένες αναλύσεις «ομικών» δεδομένων μεγάλου όγκου από διάφορα επίπεδα κυτταρικής λειτουργίας και η μαθηματική μοντελοποίηση βιολογικών συστημάτων. 
 
2. Νικόλαος Λάμπρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με το ΦΕΚ 780/22-08-08 (τ.Γ.). “ Ενζυμική Τεχνολογία”. Με κωδικό ΑΠΕΛΑ 12388.
Άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης: Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Λάμπρου περιλαμβάνουν: Ενζυμική Μηχανική και Μοριακή Ενζυμολογία,  Κατιούσα Επεξεργασία και Βιοκατάλυση – Βιομετατροπές.
 
3.  Ελένη Γρηγοροπούλου, Καθηγήτρια Σχολής Χημικών Μηχανικών, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με το ΦΕΚ 638/13-08-09 τ.Γ΄. “ Τεχνική Διεργασιών Χημικής Μηχανικής στην Προστασία του Περιβάλλοντος”. Με κωδικό ΑΠΕΛΑ 12527.
Άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης: Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τους παρακάτω τομείς:  Επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών υδατικών αποβλήτων, ιοντοανταλλαγή σε φυσικούς ζεόλιθους, καταλυτική οξείδωση ρύπων στην αέρια και στην υδατική φάση, ρόφηση/εκρόφηση ενώσεων και ιοντικών ειδών.
 
4. Εμμανουήλ Κούκιος, Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με το ΦΕΚ 20/18-2-97 τ.Ν.Π.Δ.Δ.  “Οργανικές Χημικές Βιομηχανίες. Τεχνολογία Ξύλου. Παραγωγή Χαρτομάζας & Χαρτιού. Υδρόλυση Κυταρρίνης & Ζυμωτική Αξιοποίηση Σακχάρων. Τεχνολογία Βιομάζας. Υφάνσιμες Ύλες, Παράγωγα Κυτταρίνης. Απορρυπαντικές Ύλες. Τεχνολογία Δέρματος”. Με κωδικό ΑΠΕΛΑ 11811.
Άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης: Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες του κ. Κούκιου περιλαμβάνουν: Προσομοίωση και μοντελοποίηση Ευρωπαϊκών αγροτοβιομηχανικών συστημάτων παραγωγής  για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τυς σε εφαρμογές εκτός του τομέα των τροφίμων, ανάπτυξη «έξυπνων» μεθόδων χαρακτηρισμού, βασισμένων σε χημειομετρία και φασματοσκοπία/μικροσκοπία φθορισμού, προκειμένου να εφαρμοσθούν ως πρώτες ύλες χημικών προϊόντων και ενέργειας, αναβάθμιση αγροτικής βιομάζας ιδιαίτερα για την παραγωγή ενέργειας, αριστοποίηση συστημάτων παραγωγής βιοκαυσίμων (βιοαιθανόλη και βιοϋδρογόνο) και αξιολόγηση κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της τεχνολογικής  εξέλιξης.
 
5. Δημήτριος Φωτιάδης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με το ΦΕΚ 1139/18-12-2008 τ. Γ “Βιοιατρική Τεχνολογία”. Με κωδικό ΑΠΕΛΑ 6984.
Άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης: Η ερευνητική δραστηριότητα/εξειδίκευση του κ. Φωτιάδη περιλαμβάνει τους εξής τομείς:  Μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων, μοντελοποίηση στην εμβιομηχανική και στην ιατρική τεχνολογία, αυτόματη ιατρική διάγνωση, ευφυή πληροφοριακά συστήματα-βιοϊατρική πληροφορική, μοντελοποίηση υστέρησης και  βιοϋλικών.
 
6.  Μαρία - Ελένη Λέκκα, Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με το ΦΕΚ 314/17-5-2011 τ.Γ΄  “Βιοχημεία με Έμφαση στη Βιοχημεία Λιπιδίων και Βιολογικών Μεμβρανών”. Με κωδικό ΑΠΕΛΑ 14103.
Άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:   Η ερευνητική δραστηριότητα/εξειδίκευση  της Κας Λέκκα, περιλαμβάνει: Ανάλυση λιπιδίων. Με GLC, HPLC, MS (FAB, EI), Βιοχημεία των λιπιδίων. Μεταβολικές πορείες. Ανάλυση και χαρακτηρισμός λιπιδίων και μεταβολιτών τους και προσδιορισμός ενζυμικών δράσεων. Φωσφολιπάσες: ανίχνευση, προσδιορισμός, μεταβολική δράση.  Παράγοντας Ενεργοποίησης των Αιμοπεταλίων (PAF), Ισοένζυμα φωσφολιπάσης Α2 : Aνάλυση, χαρακτηρισμός και εξειδίκευση.  Φλεγμονή και απόπτωση στο πνευμονικό παρέγχυμα βαρέως πασχόντων: Βιοχημική και ανοσολογική μελέτη του βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) / Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα. Επιφανειοδραστικός παράγοντας των πνευμόνων (lung surfactant): Ποιοτικές και ποσοτικές διαταραχές σε ασθενείς με πνευμονικές διαταραχές. Εξετάζεται η συμμετοχή λιπιδικών μεσολαβητών όπως του PAF καθώς και κυτταροκινών στην παθογένεση ασθενειών που έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή του surfactant., Μεταγωγή μηχανικού σήματος στα κύτταρα του πνεύμονα και μεταβολισμός ξενοβιοτικών ενώσεων.
 
Από την Αλλοδαπή:
 
7.  Κυριάκος Ζυγουράκης, Καθηγητής Rice University με γνωστικό αντικείμενο “Chemical αnd Biomolecular Engineering”. Με κωδικό ΑΠΕΛΑ 55051.
Άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης: Η ερευνητική δραστηριότητα/εξειδίκευση του κ. Ζυγουράκη περιλαμβάνει: Δυναμική συμπεριφορά κυτταρικών πληθυσμών οι οποίοι αναπτύσσονται με περιορισμούς μεταφοράς μάζας,  Χρήση βιοξυλάνθρακα για τη δέσμευση του άνθρακα και την βελτίωση του εδάφους, αειφόρος παραγωγή χημικών προϊόντων και καυσίμων από βιομάζα.


Ημερομηνία Συνάντησης: 07.12.2015