Department Department Department Department Department Department Department

Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Φυσικοχημικές Μέθοδοι και Διεργασίες»

Τομέας:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Τύπος Προκηρύξης:
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
Ημερομηνία Ανάρτησης:
27.09.2016
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ :
APP1772

Γνωστικό Αντικείμενο

Ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον μία από τις κάτωθι περιοχές: Χημικές και ηλεκτροχημικές διεργασίες και συστήματα (ανάλυση, σχεδιασμός, ρύθμιση, βελτιστοποίηση). Επιφανειακές, φασματοσκοπικές, ηλεκτροχημικές και λοιπές εφαρμοσμένες φυσικοχημικές μέθοδοι για χαρακτηρισμό προηγμένων υλικών και διερεύνηση μηχανισμών σε συστήματα χημικής μηχανικής. Εφαρμοσμένες φυσικοχημικές μέθοδοι σύνθεσης και τροποποίησης υλικών για εφαρμογές χημικής μηχανικής Μοντελοποίηση και αριστοποίηση φυσικοχημικών διεργασιών και συμπεριφοράς υλικών σε συστήματα χημικής μηχανικής.


Υποψήφιοι :