Department Department Department Department Department Department Department

Διαδικασίες Εκλογής/Εξέλιξης Μελών ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο 'Μηχανική Περιβαλλοντικών Διεργασιών με Έμφαση στην Επεξεργασία και Αξιοποίηση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων'

Τομέας:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Τύπος Προκηρύξης:
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης:
Ημερομηνία Ανάρτησης:
21.11.2017
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ :
ΑPP 3508

Γνωστικό Αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά : «πειραματική μελέτη, σχεδιασμός, μαθηματική προσομοίωση και βελτιστοποίηση βιολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, καθώς και παραγωγή και βελτιστοποίηση παραγωγής βιοκαυσίμων και προϊόντων υψηλής βιοτεχνολογικής αξίας από την αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων».


Υποψήφιοι :
» Μιχάλης Κορνάρος