Department Department Department Department Department Department Department

Διαδικασίες Εκλογής/Εξέλιξης Μελών ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο 'Διεργασίες Διαχωρισμού στις Τεχνολογίες Σωματιδίων'

Τομέας:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Τύπος Προκηρύξης:
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης:
Ημερομηνία Ανάρτησης:
02.02.2018
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ :
ΑΡΡ 4366

Γνωστικό Αντικείμενο

Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης περιλαμβάνει

  1. Τεχνολογίες σωματιδίων και μέθοδοι διαχωρισμού, σωματιδιακά συστήματα, ροές σωματιδίων σε πορώδη υλικά, διήθηση σωματιδιακών ρύπων
  2. Φυσικοχημικές διεργασίες και τεχνολογίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων, όπως εκχύλιση, διήθηση με μεμβράνες (υπερδιήθηση, νανοδιήθηση, αντίστροφη όσμωση), επιλεκτική ρόφηση/εκρόφηση σε στερεούς ροφητές). Εφαρμογές στην κατεργασία αγρο-βιομηχανικών αποβλήτων.
  3. Διεργασίες διαχωρισμού, απομόνωσης και εμπλουτισμού οργανικών ενώσεων (κυρίως φαινολικές ενώσεις) από αγρο-κτηνοτροφικά παραπροϊόντα.

Υποψήφιοι :
» Χριστάκης Παρασκευά