Department Department Department Department Department Department Department

Διαδικασίες Εκλογής/Εξέλιξης Μελών ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο 'Σχεδιασμός, Βελτιστοποίηση και Οικονομική Ανάλυση Διεργασιών'

Τομέας:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Τύπος Προκηρύξης:
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης:
Ημερομηνία Ανάρτησης:
02.02.2018
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ :
ΑΡΡ 4364

Γνωστικό Αντικείμενο

Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης περιλαμβάνει το Σχεδιασμό Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών και συστημάτων. Το παραπάνω εμπεριέχει την οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών και την Βελτιστοποίησή τους τόσο υπό δυναμικές όσο και στατικές συνθήκες λειτουργίας. Οι διεργασίες και συστήματα που αφορούν στη θέση αποτελούν κυρίως πλήρεις παραγωγικές μονάδες για την παραγωγή χημικών, καυσίμων και/ή ενέργειας.


Υποψήφιοι :
» Ιωάννης Κούκος