Department Department Department Department Department Department Department

Κανονισμός Διπλωματικής Εργασίας

Α. Γενικά
Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) αποτελεί σημαντικό μέρος των σπουδών των φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (ΤΧΜ) του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ). Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο ενιαίος πενταετής κύκλος σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος αντίστοιχου με το επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (Integrated Master of Engineering), η διπλωματική εργασία έχει την ανάλογη βαρύτητα σε απαιτήσεις και περιεχόμενο.
Ο φοιτητής μέσα από τη διαδικασία εκπόνησης της ΔΕ έχει τη δυνατότητα σύνθεσης των γνώσεων που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του, εμβάθυνσης και εφαρμογής σε ανοικτά προβλήματα αλλά και εξοικείωσης με την ερευνητική διαδικασία. Επίσης, του δίνεται η δυνατότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες και να αναπτύξει την δημιουργικότητά
 

Η διαδικασία καθορισμού του καταλόγου των θεμάτων ΔΕ τα οποία προσφέρονται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος από τους καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος,  όπως και οι διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης της ΔΕ, ακολουθούν το παραπάνω χρονοδιάγραμμα και περιγράφονται λεπτομερώς στις επόμενες παραγράφους.