Department Department Department Department Department Department Department

Οδικός Χάρτης για την απόκτηση ΜΔΕ/ΔΔ

Στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης των διαδικασιών ελέγχου των προγραμμάτων ΜΔΕ και Διδακτορικών Σπουδών, του έργου της Γραμματείας του Τμήματος, αλλά και για την διευκόλυνση των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος, εκπονήθηκαν με ευθύνη της Γραμματείας και καθηγητών του Τμήματος, πρότυπα έντυπα αιτήσεων για όλα τα θέματα που αφορούν:

Η χρήση των εντύπων αυτών είναι υποχρεωτική για όλους (Φοιτητές, Καθηγητές) και η Γραμματεία θα δέχεται μόνο αυτές τις αιτήσεις για τα συγκεκριμένα θέματα.