Department Department Department Department Department Department Department

Διοικητικές Πράξεις Τμήματος

Ανακοινώσεις: 
Γενικές Ανακοινώσεις
Διοικητικές Πράξεις
 
 
 
Γενική Συνέλευση Τμήματος
Ημερομηνία Αριθμός Γεν. Συνέλευσης Πράξη
05/12/2017 ΓΣ 561 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη               
19/12/2017 ΓΣ 562 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
16/01/2018 ΓΣ 563 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
23/01/2018 ΓΣ 564 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
06/02/2018 ΓΣ 565 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
13/02/2018 ΓΣ 566 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
06/03/2018 ΓΣ 567 πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
17/04/2018 ΓΣ 568 πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
08/05/2018 ΓΣ 569 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
05/06/2018 ΓΣ 570 πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
19/06/2018 ΓΣ 571 πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
03/07/2018 ΓΣ 572 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
27/07/2018 ΓΣ 573 πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
11/09/2018 ΓΣ 574 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
02/10/2018 ΓΣ 575 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
02/10/2018 ΓΣ 575 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη (Ορθή Επανάληψη)
06/11/2018 ΓΣ 576 πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη 
     
     
Συνελεύσεις Τομέων
Ημερομηνία Αριθμός  Συνέλευσης Πράξη
14/12/2017 1 Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση Συνέλευσης του Τομέα Α' ΤΧΜ/ΠΠ              
30/04/2018 2 Πρόσκληση για την Συνεδρίαση Συνέλευσης του Τομέα Α ΤΧΜ/ΠΠ
04/05/2018 1 Πρόσκληση για την Συνεδρίαση Συνέλευσης Τομέα Β ΤΧΜ/ΠΠ
3/5/2018 1 πρόσκληση για την Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τομέα Γ΄ ΤΧΜ/ΠΠ
20/11/2018 3 Πρόσκληση για την Συνεδρίαση Συνέλευσης Τομέα Α΄ ΤΧΜ/ΠΠ
     
     
Κοινές Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης & Εκλεκτορικών Σωμάτων
Ημερομηνία Πράξη
20/12/2017

Πρόσκληση σε κοινή Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένες Φυσικοχημικές Μέθοδοι και διεργασίες"

29/03/2018 Πρόσκληση σε κοινή Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος για τη εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Περιβαλλοντικών Διεργασιών με έμφαση στην Επεξεργασία και Αξιοποίηση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων»
13/06/2018 Πρόσκληση σε κοινή Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος_14.06.2018_για τη εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Καθηγητή ΤΧΜ.ΠΠ (APP.4364) με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Βελτιστοποίηση και Οικονομική Ανάλυση Διεργασιών».
14/06/2018 Πρόσκληση σε κοινή Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος_13.06.2018_για τη εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Καθηγητή ΤΧΜ.ΠΠ (APP.4366) με γνωστικό αντικείμενο «Διεργασίες Διαχωρισμού στις Τεχνολογίες Σωματιδίων».
14/11/2018 Πρόσκληση σε κοινή Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος_14.11.2018_για τη εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή Καθηγητή ΑΡΡ.5672 ΤΧΜ.ΠΠ
15/11/2018
Πρόσκληση σε κοινή Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος_15.11.2018_για τη εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ΑΡΡ.5667 ΤΧΜ.ΠΠ
21/11/2018 Πρόσκληση σε κοινή Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος_21.11.2018_για τη εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ΑΡΡ.7303 ΤΧΜ.ΠΠ

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

 

Ημερομηνία Αριθμός Συνεδρίασης Πράξη
02/02/2018 ΔΣ 1 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη