Department Department Department Department Department Department Department

Συμβουλευτική Επιτροπή

Το Τμήμα αποφάσισε την σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής με στόχο την παροχή ανεξάρτητης και αδέσμευτης γνώμης όσον αφορά όλες τις δραστηριότητες του όπως επίσης και σχετικά με την στρατηγική ανάπτυξης  των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων και της έρευνας.

Η τρέχουσα σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματος είναι:

Από τον ακαδημαϊκό χώρο:

Από τη Βιομηχανία: